artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

Załączniki:
Wykresy (Excel) 206 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2010 roku 129 KB
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za I półrocze 2010 roku 96 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2010 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 98 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 100 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 97 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 34 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 37 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 32 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z Ochroną Środowiska i Gospodarką Wodną 33 KB
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 39 KB
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 36 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 31 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 29 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek 40 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek 29 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 89 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 56 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 53 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 41 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 41 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 91 KB
Wydatki jednostek oświatowych 105 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 95 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 98 KB
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku 143 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 485 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 60 KB
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 97 KB
Realizacja wydatków wg grup (ogółem gmina, powiat) 127 KB
Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat 140 KB
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat wg ważniejszych źródeł 96 KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2010 roku 481 KB