artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Załączniki:
Wykresy (Excel)175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2009 r.128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za 2009 rok97 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2009 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków i przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów93 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych110 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za 2009 r.150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki wg grup w poszczególnych działach100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja planu wydatków budżetu40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Podatki - stan na dzień 31 grudnia 2009 r.102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2009 r.505 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer