artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r.

Załączniki:
Wykresy (Excel) 175 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2009 r. 128 KB
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za 2009 rok 97 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2009 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 98 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 99 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 99 KB
Wykonanie planu wydatków i przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 99 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 101 KB
Wykonanie planu dotacji zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 93 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych 110 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 101 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 89 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 111 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 96 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 90 KB
Wydatki jednostek oświatowych 106 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 95 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 98 KB
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za 2009 r. 150 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 370 KB
Wydatki wg grup w poszczególnych działach 100 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 40 KB
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 96 KB
Realizacja wydatków wg grup 90 KB
Wykonanie dochodów w podziale na Gminę i Powiat 131 KB
Wykonanie dochodów budżetowych - razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł 96 KB
Podatki - stan na dzień 31 grudnia 2009 r. 102 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2009 r. 505 KB