artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2009 r.

Załączniki:
Plan wydatków jednostek pomocniczych 20 KB
Plan powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 40 KB
Plan gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 43 KB
Plan funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 63 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 37 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 41 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 62 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 53 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 41 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 31 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 19 KB
Prognoza spłaty długów w latach 2010-2016 19 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 21 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2009 rok 20 KB
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 39 KB
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009-2011 47 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2009 r. 54 KB
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2009 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone 53 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne 49 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 45 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 46 KB
Plan wydatków budżetu miasta 125 KB
Plan wydatków budżetu miasta 152 KB
Plan dochodów budżetu miasta 68 KB
Plan dochodów budżetu miasta 78 KB
Uchwała nr XXXII/537/08 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2009 r. 37 KB