artykuł nr 1

Referat Komunikacji


Referat Komunikacji - kierownik - Renata Cieślak

e-mail: r.cieslak@piotrkow.pl

ul. Szkolna 30/38,

tel. 0-44/732 18 20


Do zadań Referatu w szczególności należy:

1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie: rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, profesjonalnej rejestracji pojazdów, wyrejestrowywania pojazdów, czasowego wycofywania  pojazdów z ruchu, nadawania cech identyfikacyjnych oraz tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów.

2. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.

3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie: wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.

4. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie: cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, zatrzymywania i zwrotu dokumentów praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem, kierowania kierujących pojazdami na: kontrolne sprawdzanie kwalifikacji, kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, badania lekarskie, badania psychologiczne.

5. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnień  diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.

6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej: przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie – dokonywanie odpowiednich wpisów i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.

7. Prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców - dokonywanie wpisów do odpowiednich ewidencji oraz skreślanie instruktorów lub wykładowców z odpowiednich ewidencji  - prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.

8. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, oraz ośrodkami szkolenia kierowców, w tym:

 • przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych i wyznaczanie terminu usunięcia naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów,
 • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, co skutkuje wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej.

9. Sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców, w tym:

 • rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 • prowadzenie kontroli działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych,
 • wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.

10. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy oraz prowadzenie postępowań w sprawie odmowy udzielenia, zmiany, wygaśnięcia, zawieszenia lub cofnięcia zezwoleń oraz przekazywanie danych, określonych w ustawie o transporcie drogowym, dotyczących uprawnień transportowych, do właściwych ewidencji i rejestrów.  

11. Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego  transportu  drogowego  osób oraz prowadzenie postępowań w sprawie odmowy udzielenia, zmiany, wygaśnięcia lub cofnięcia licencji.

12. Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego  taksówką  oraz prowadzenie postępowań w sprawie odmowy udzielenia, zmiany, wygaśnięcia lub cofnięcia licencji.

13. Udzielanie licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz prowadzenie postępowań
w sprawie odmowy udzielenia, zmiany, wygaśnięcia lub cofnięcia licencji.

14. Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy w transporcie krajowym.

15. Realizacja obowiązków wynikających   z ustawy   o   statystyce publicznej, przekazywanie do komórki koordynującej, danych statystycznych do sprawozdań: SG-01 „Statystyka gminy: samorząd / transport” oraz SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”.

16. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

17. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej, na właścicieli pojazdów, za nieterminowe rejestrowanie pojazdów, zgłaszanie ich nabycia bądź zbycia.

19. Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu bądź zbyciu pojazdów.

20. Ewidencjonowanie osób bez uprawnień do kierowania pojazdami.

21. Wydawanie zaświadczeń z prowadzonych ewidencji, rejestrów oraz systemów informatycznych POJAZD i KIEROWCA.

22. Sporządzanie i przekazywanie do właściwych organów::

 • sprawozdań comiesięcznych z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat ewidencyjnych,
 • sprawozdań comiesięcznych o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach, o pojazdach czasowo wycofanych z ruchu i ponownie dopuszczonych do ruchu po tym wycofaniu,
 • rocznych sprawozdań zbiorczych z realizacji zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami,
 • zbiorczych sprawozdań (co najmniej dwa razy w roku), dotyczących liczby i zakresu udzielonych uprawnień do wykonywania transportu drogowego.

23. Sporządzanie, przetwarzanie oraz podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku szkolenia kierowców  oraz liczby uwzględnionych skarg na dany ośrodek.

24. Wydawanie i unieważnianie kart kwalifikacji kierowcy.

25. Generowanie profili kierowcy zawodowego.