artykuł nr 1

Referat Komunikacji


Referat Komunikacji - kierownik - Joanna Westrych

e-mail: j.westrych@piotrkow.pl

ul. Szkolna 30/38,

tel. 732 18 20


  1. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie: rejestracji pojazdów, czasowej rejestracji pojazdów, wyrejestrowywania pojazdów, czasowego wycofywania pojazdów z ruchu, nadawania cech identyfikacyjnych oraz tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów
  2. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
  3. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie: wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne.
  4. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie: cofania i przywracania uprawnień do kierowania pojazdami, zatrzymywania i zwrotu dokumentów praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem, kierowania kierujących pojazdami na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji, kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, badania lekarskie i psychologiczne.
  5. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych o nadaniu uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów.
  6. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej: przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie – dokonywanie odpowiednich wpisów i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie.
  7. Prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców – dokonywanie wpisów do odpowiednich ewidencji oraz skreślanie instruktorów lub wykładowców z odpowiednich ewidencji - prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie.
  8. Sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, oraz ośrodkami szkolenia kierowców.
  9. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
  10. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.”