artykuł nr 1

Referat Ewidencji Ludności

 

Referat Ewidencji Ludności - kierownik Jolanta Kowalska

e-mail: j.kowalska@piotrkow.pl

ul. Szkolna 28, budynek "B"

Tel. 44/732 77 47


Delegatura Referatu Ewidencji Ludności

Stanowiska ds. dowodów osobistych

Stanowisko ds. meldunkowych

ul. Szkolna 28 B

Czynne od pn. do pt. w godz. 8.00-15.30


Referat Ewidencji Ludności

 1. Prowadzenie ewidencji ludności (zameldowania i wymeldowania).
 2. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego (wnioski elektroniczne i papierowe).
 3. Wydawanie dokumentów tożsamości.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie i uszkodzeniu dowodu osobistego i unieważnienie dokumentów.
 5. Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego.
 6. Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych.
 7. Udostępnianie danych z jednostkowych i pełnych z rejestru Dowodów Osobistych.
 8. Aktualizacja rejestru pesel w związku wykonywanymi zadaniami (usuwanie błędów i niezgodności).
 9. Przygotowywanie i sporządzanie spisów wyborców.
 10. Prowadzenie ewidencji ludności pobytu stałego i czasowego.
 11. Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu osób na pobyt stały lub pobyt czasowy.
 12. Wydawanie zaświadczeń o braku zameldowanych osób w lokalu.
 13. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców.
 14. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania i wymeldowania z urzędu i na wniosek.
 15. Wydawanie zaświadczeń o zamieszkaniu dla osób pobierających renty zagraniczne.
 16. Sporządzanie dla dyrektorów szkół informacji dotyczących ewidencji dzieci.
 17. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj. sporządzanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formach i terminach określanych w programach badań statystycznych statystyki publicznej, w tym sprawozdań: D-W1 „Zestawienie zbiorcze danych o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, o ludności nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące”, D-W2 „Dane o ludności zameldowanej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące”, D-W3 „Dane o ludności nieobecnej w związku z wyjazdem za granicę, na pobyt czasowy ponad 3 miesiące”.
 18. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 19. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 20. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie odmowy wydania dowodu osobistego.