artykuł nr 1

Kompetencje Prezydenta Miasta

Do zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i jego reprezentowanie na zewnątrz poprzez m.in.:

a) występowanie do Rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Skarbnika, będącego głównym księgowym budżetu,

b) wykonywanie uprawnień zwierzchnika  służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta,

c) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników  jednostek  organizacyjnych Miasta, w tym przyznawanie premii,

d) wykonywanie uprawnień zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży,
w zakresie określonym ustawami,

e) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,

f) nadzorowanie realizacji budżetu Miasta; ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania
z jego wykonania,

g) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

h) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,

i) wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Geodety Miasta,  

j) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,

k) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między kierownikami,

l) nadzorowanie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

2. Szczegółowe zadania i kompetencje Prezydenta określają ustawy i akty prawa miejscowego.

3. Szczegółowy podział zadań Kierownictwa Urzędu ustala Prezydent, w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

4. W zakresie rozwiązywania określonych problemów społeczno – gospodarczych Prezydent może powoływać zespoły konsultacyjne

5. Prezydent może:

a) upoważnić:

- swoich Zastępców i Sekretarza do samodzielnego lub łącznie z inną osobą dokonywania czynności prawnych polegających na składaniu oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem komunalnym;

- swoich Zastępców, Sekretarza i Skarbnika oraz innych pracowników Urzędu
i jednostek organizacyjnych Miasta do wydawania w jego imieniu decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;

b) udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Miasta w postępowaniach sądowych lub administracyjnych oraz w postępowaniu przed innymi organami orzekającymi,

c) powierzyć pracownikom określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, wynikające z art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

d) powierzyć sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi,

e) powierzyć obowiązki kierowania pracą biura, referatu bądź innej komórki organizacyjnej – Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi bądź Skarbnikowi – z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawami.

6. W razie nieobecności Prezydenta, zastępstwo pełni Pierwszy Zastępca Prezydenta, a w razie jego nieobecności Drugi Zastępca Prezydenta.

7. Prezydent nadzoruje:

a) Urząd Stanu Cywilnego,

b) Biuro Prawne,

c) Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony,

d) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

e) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

f) Pełnomocnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Realizacji Projektu,

g) Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

h) Biuro Prasowe.

Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt, dyżur
Komisje