artykuł nr 1

Kompetencje Prezydenta Miasta

Do zadań i kompetencji Prezydenta należy w szczególności:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Miasta i jego reprezentowanie na zewnątrz poprzez m.in.:

 1. występowanie do Rady z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Skarbnika, będącego głównym księgowym budżetu,
 2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu Miasta,
 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników  jednostek  organizacyjnych Miasta, w tym przyznawanie premii,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika powiatowych służb, inspekcji i straży, w zakresie określonym ustawami,
 5. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
 6. nadzorowanie realizacji budżetu Miasta; ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdania
  z jego wykonania,
 7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 9. wykonywanie zadań organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy Geodety Miasta,
 10. wykonywanie zadań Administratora Danych Osobowych przy pomocy Inspektora Ochrony Danych,  
 11. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
 12. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między kierownikami,
 13. nadzorowanie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

2. Szczegółowe zadania i kompetencje Prezydenta określają ustawy i akty prawa miejscowego.
3. Szczegółowy podział zadań Kierownictwa Urzędu ustala Prezydent, w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
4. W zakresie rozwiązywania określonych problemów społeczno – gospodarczych Prezydent może powoływać zespoły konsultacyjne

5. Prezydent może:

1). upoważnić:

a) swoich Zastępców i Sekretarza do samodzielnego lub łącznie z inną osobą dokonywania czynności prawnych polegających na składaniu oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem komunalnym, 

b)swoich Zastępców, Sekretarza i Skarbnika oraz innych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

2). udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Miasta w postępowaniach sądowych lub administracyjnych oraz w postępowaniu przed innymi organami orzekającymi,

3). upoważnić swoich Zastępców i Sekretarza do działania w jego imieniu jako Administratora Danych Osobowych, w tym do udzielania pracownikom Urzędu, upoważnień dopuszczających do przetwarzania danych osobowych,

4). powierzyć pracownikom określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej, wynikające z art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

5). powierzyć sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Miasta Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi,

6). powierzyć obowiązki kierowania pracą biura, referatu bądź innej komórki organizacyjnej – Zastępcy Prezydenta, Sekretarzowi bądź Skarbnikowi –
z zastrzeżeniem wyjątków określonych ustawami.

6. W razie nieobecności Prezydenta, zastępstwo pełni Pierwszy Zastępca Prezydenta, a w razie jego nieobecności Drugi Zastępca Prezydenta.

7. Prezydent nadzoruje:

 1. Urząd Stanu Cywilnego,
 2. Biuro Prawne,
 3. Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony,
 4. Audytora Wewnętrznego,
 5. Biuro Kontroli,
 6. Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 7. Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
 8. Biuro Prasowe,
 9. Inspektora Ochrony Danych
Dostępne kategorie:
Kompetencje
Kontakt, dyżur
Komisje