artykuł nr 1

Referat Informatyki

Referat Informatyki - kierownik - Jacek Lara

 
 
Pasaż Rudowskiego 10, p. 104
tel. 44/732 77 23


 

  1. Utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
  2. Wdrażanie zasad polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów i sieci teleinformatycznych, przetwarzania danych w systemach w Urzędzie oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.
  3. Budowa, wdrażanie, rozwój i zarządzanie zasobami teleinformatycznymi Urzędu oraz prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu komputerowego zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
  4. Ocena zasadności dokonywania przez Urząd zakupów sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania.
  5. Opracowywanie planów rozwoju teleinformatyki w Urzędzie w celu zapewnienia realizacji planowanych potrzeb Urzędu oraz jego kompleksowej informatyzacji.
  6. Zapewnienie ciągłości przepływu informacji oraz możliwości przystosowania eksploatowanych systemów do zmian zachodzących w Urzędzie i jego otoczeniu.
  7. Prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.
  8. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
  9. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.