artykuł nr 1

Referat Dochodów


Referat Dochodów - kierownik: Magdalena Ostrowska
 
Pasaż Rudowskiego 10, p. 219
Tel. 44/732 77 68

Referat prowadzi ewidencję księgową dochodów oraz windykację należności Miasta.
Celem Referatu jest maksymalizacja wpływów dochodów do budżetu Miasta poprzez skuteczną windykację należności.


Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dotyczącej budżetu Miasta,
 2. Ewidencja i windykacja należności z tytułu:
  • podatku od nieruchomości – osoby prawne i fizyczne,
  • podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne,
  • łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • podatku leśnego i rolnego od osób prawnych,
  • opłat lokalnych,
  • opłaty skarbowej,
  • użytkowania wieczystego w zakresie gruntów gminnych i powiatowych,
  • użytkowania wieczystego w zakresie gruntów Skarbu Państwa,
  • dzierżawy gruntów,
  • czynszów najmu,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy i Skarbu,
  • zwrotu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną na targowiskach,
  • roszczeń spornych,
  • sprzedaży mienia,
  • opłat i kar za wycinkę drzew,
  • opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską,
  • udostępnienia danych osobowych,
 3. Ewidencja innych dochodów Miasta, w tym m. in.:
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opłaty komunikacyjnej,
  • opłaty ewidencyjnej,
 4. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych z zakresu dochodów Miasta
  oraz analiza ich realizacji,
 5. Prowadzenie spraw związanych z poborem i zwrotem opłaty skarbowej,
 6. Współpraca z urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową i komornikami sądowymi
  w zakresie wpływów i egzekucji należności stanowiących dochody gminy, z wyłączeniem dochodów pobieranych przez Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
 7. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej,
  tj. przekazywanie do komórki koordynującej, danych statystycznych do sprawozdania: SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”,
 8. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.