artykuł nr 1

Referat Dochodów


Referat Dochodów - kierownik: Magdalena Ostrowska
 
Pasaż Rudowskiego 10, p. 219
Tel. 732 77 68

Referat prowadzi ewidencję księgową dochodów oraz windykację należności Miasta.
Celem Referatu jest maksymalizacja wpływów dochodów do budżetu Miasta poprzez skuteczną windykację należności.


Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dotyczącej budżetu Miasta,
 2. Ewidencja i windykacja należności z tytułu:
  • podatku od nieruchomości – osoby prawne i fizyczne,
  • podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne,
  • łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • podatku leśnego i rolnego od osób prawnych,
  • opłat lokalnych,
  • opłaty skarbowej,
  • użytkowania wieczystego w zakresie gruntów gminnych i powiatowych,
  • użytkowania wieczystego w zakresie gruntów Skarbu Państwa,
  • dzierżawy gruntów,
  • czynszów najmu,
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy i Skarbu,
  • zwrotu opłat za wodę, ścieki, energię elektryczną na targowiskach,
  • roszczeń spornych,
  • sprzedaży mienia,
  • opłat i kar za wycinkę drzew,
  • opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • mandatów kredytowych nakładanych przez Straż Miejską,
  • udostępnienia danych osobowych,
 3. Ewidencja innych dochodów Miasta, w tym m. in.:
  • opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  • opłaty komunikacyjnej,
  • opłaty ewidencyjnej,
 4. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań budżetowych z zakresu dochodów Miasta
  oraz analiza ich realizacji,
 5. Prowadzenie spraw związanych z poborem i zwrotem opłaty skarbowej,
 6. Współpraca z urzędami skarbowymi, Izbą Skarbową i komornikami sądowymi
  w zakresie wpływów i egzekucji należności stanowiących dochody gminy, z wyłączeniem dochodów pobieranych przez Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.
 7. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej,
  tj. przekazywanie do komórki koordynującej, danych statystycznych do sprawozdania: SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”,
 8. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.