artykuł nr 1

Biuro Obsługi Mieszkańców

Biuro Obsługi Mieszkańców - Dyrektor - Renata Karbowniczek

tel. 0-44/732 77 44

e-mail: r.karbowniczek@piotrkow.pl

Punkt Informacyjny - tel. 0-44/732 77 01

e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

ul. Szkolna 28, budynek "B"

 

Do zadań Biura mającego status wydziału w szczególności należy:

1. Organizowanie obsługi klientów Urzędu w ramach Biura Obsługi Mieszkańców.

2. Opracowywanie wzorów wniosków i kart informacyjnych wchodzących w skład sytemu ujednoliconych formularzy, dokonywanie okresowych przeglądów systemu pod kątem jego zupełności, aktualności i dostępności dla klientów Urzędu oraz sporządzanie i aktualizacja wykazu obowiązujących procedur.

3. Redagowanie i aktualizacja treści udostępnianych na stronie internetowej dedykowanej klientom BOM.

4. Prowadzenie badań opinii społecznej i analiz danych statystycznych oceniających jakość świadczonych usług administracyjnych.

5. Koordynowanie załatwiania skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Prezydenta.

6. Koordynowanie rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu, dla których organem właściwym jest Prezydent oraz publikowanie informacji o przebiegu postępowania na stronie internetowej, zgodnie
z postanowieniami Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.

7. Monitorowanie i koordynowanie załatwiania spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy Piotrkowa Tryb. do Prezydenta, w ramach przyjęć interesantów.

8. Zapewnienie obsługi kancelaryjnej, a w szczególności:

  • rejestrowanie przesyłek przychodzących w systemie EZD,
  • wysyłka korespondencji urzędowej,
  • prowadzenie składu chronologicznego,
  • obsługa punktów informacyjnych Urzędu, a w tym: udzielanie informacji o sposobie załatwiania spraw i zakresie kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych, wydawanie wniosków i kart informacyjnych,
  • obsługa infolinii,
  • telefoniczna rezerwacja obsługi w BOM,
  • organizowanie obsługi osób niesłyszących,
  • obsługa poczty e-urzad@piotrkow.pl, ePUAP,
  • świadczenie usług ksero dla klientów Urzędu Miasta.

9. Zapewnienie realizacji zarządzenia w sprawie ubioru służbowego pracowników obsługujących klientów w BOM, prowadzenie wykazu pracowników kadry podstawowej oraz kadry zastępującej.

10. Obsługa Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane.

11. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

12. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na usługi pocztowe, realizacja umów z operatorami pocztowymi.

13. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

14. Realizacja programu „Piotrkowska Karta Mieszkańca”.