artykuł nr 1

Referat Administracji i Majątku


Referat Administracji i Majątku - Kierownik - Mariusz Magiera
 
Pasaż Rudowskiego 10, p. 301
Tel. 44/732 77 70

 1. Utrzymywanie i użytkowanie obiektów i pomieszczeń Urzędu zlokalizowanych przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i przy ul. Szkolnej 28 zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 2. Zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie poligrafii, łączności telefonicznej
  i elektronicznej, transportu osobowego i ciężarowego, wyposażenia i zaopatrzenia materiałowego, w tym w pieczęcie urzędowe, pieczątki i druki stosowane przez komórki organizacyjne.
 3. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem porządku w budynkach oraz na terenach do nich przyległych.
 4. Realizacja zadań wynikających z przepisów BHP i p.poż.
 5. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 6. Realizacja przetargów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta.
 7. Realizacja zadań wynikających z obsługi sekretariatów w tym prowadzenie centralnego rejestru faktur i ogłoszeń.
 8. Wystawianie i kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej stanowiącej podstawę do ewidencjonowania majątku.
 9. Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych niskocennych stanowiących własność Miasta (z wyłączeniem sprzętu komputerowego).
 10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych
  o charakterze wyposażenia stanowiących własność Miasta (z wyłączeniem sprzętu komputerowego.
 11. Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ewidencji obcych środków trwałych użytkowanych przez Miasto.
 12. Ochrona zasobów w tym: ubezpieczenie majątku Miasta zgodnie z przepisami ustawy
  o ubezpieczeniach obowiązkowych, przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Miasta (gminy, powiatu) i Skarbu Państwa, koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
 13. Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Stałej Komisji Likwidacyjnej.
 14. Zabezpieczanie do czasu zagospodarowania, przekazanego Referatowi niezagospodarowanego mienia komunalnego zabudowanego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane i współpraca w tym zakresie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami.
 15. Opracowywanie rocznej informacji o stanie mienia komunalnego.
 16. Sporządzanie deklaracji dot. podatku od nieruchomości gminnych, powiatu i Skarbu Państwa.
 17. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj.: sporządzanie
  i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów, danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formach i terminach określanych w programach badań statystycznych statystyki publicznej, w tym:
  • sporządzanie sprawozdania G-02b „Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej”, oraz danych statystycznych dla innych urzędów i instytucji,
  • przekazywanie do komórki koordynującej, danych statystycznych
   do sprawozdania: SG-01 „Statystyka gminy: samorząd/transport”.  
 18. Organizacja i logistyka pracy skazanych osadzonych w areszcie, wykonujących prace porządkowo – naprawcze w Urzędzie i jednostkach oświatowych.
 19. Wykonywanie czynności związanych z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi, referendami oraz spisami powszechnymi w zakresie należącym  do Miasta.
 20. Prowadzenie składów chronologicznych.
 21. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.