artykuł nr 1

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi


Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Kierownik - Andrzej Kędzierski

e-mail: a.kedzierski@piotrkow.pl

tel. 44/732 18 86

Pasaż K. Rudowskiego 10, p. nr 104 

 

 
 1. Obsługa w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 2. Przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia naborów lub dokonania przeniesień na wolne stanowiska urzędnicze pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 3. Weryfikacja i kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych naborów na wolne stanowiska urzędnicze.
 4. Przygotowywanie procedur postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół,
 5. Przeprowadzanie w szkołach kontroli dotyczących ocen pracy dyrektorów szkół i sporządzanie arkuszy ocen.
 6. Prowadzenie akt osobowych, wymaganej ewidencji i rejestrów oraz dokumentacji kadrowo – płacowej pracowników Urzędu i akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 7. Przygotowywanie i sporządzanie pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta dokumentacji kadrowej: umów o pracę; aktów powołania; angaży; pism dot. dodatków; nagród jubileuszowych i uznaniowych; odpraw emerytalnych i rentowych; urlopów bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych; pism dot. kar porządkowych; pism dot. rozwiązania stosunku pracy i świadectw pracy.
 8. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń ze stosunku pracy pracownikom Urzędu.
 9. Zakładanie i prowadzenie dla każdego pracownika imiennych kart wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą.
 10. Sporządzanie dokumentów rozliczeniowych stypendiów sportowych.
 11. Naliczanie i przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego i składek od pochodnych wynagrodzeń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Monitorowanie rejestracji czasu pracy i rozliczanie.
 13. Zakładanie i prowadzenie dla każdego pracownika kart ewidencji czasu pracy.
 14. Sporządzanie analiz i dokonywanie badań z zakresu polityki płacowej w jednostkach organizacyjnych Miasta.
 15. Sporządzanie analiz z zakresu polityki kadrowo – płacowej Urzędu Miasta.
 16. Opracowywanie projektów planów finansowych Biura, monitorowanie i realizacja budżetu Biura oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu.
 17. Prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych, tj. kierowanie pracowników na różne formy szkoleń i studia podyplomowe.
 18. Przygotowywanie i wdrażanie rocznych planów szkoleń i monitorowanie ich realizacji.
 19. Sporządzanie sprawozdań z realizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
 20. Organizowanie prac związanych z dokonywaniem okresowych przeglądów kadrowych i okresowych ocen pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta,
 21. (*)Sporządzanie sprawozdań z okresowych ocen pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 22. Organizacja praktyk zawodowych studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich na terenie Urzędu.
 23. Dokonywanie kwalifikacji, wypełnianie wniosków związanych z przyznawaniem odznaczeń i wyróżnień dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.
 24. Kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie.
 25. Obsługa pracowników w zakresie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 26. Sporządzanie sprawozdań z realizacji Planu rzeczowo - finansowego ZFŚS.
 27. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych - obsługa i organizacja staży absolwenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych.
 28. Wnioskowanie o refundację wynagrodzeń i rozliczenia środków refundowanych przez PUP na różne formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
 29. Obsługa i organizacja w Urzędzie wolontariatu.
 30. Obsługa pracowników w zakresie odbywania podróży służbowych krajowych - prowadzenie rejestru wydanych delegacji służbowych.
 31. Podejmowanie działań dotyczących pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację zadań Biura.
 32. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej tj. sporządzanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów, danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formach i terminach określonych w programach badań statystycznych statystyki publicznej zamieszczanych na stronach internetowych GUS.
 33. Windykacja należności z tytułu niespłaconych pożyczek mieszkaniowych udzielonych pracownikom Urzędu, na podstawie zestawień zaległości przedkładanych przez Referat Księgowości.
 34. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.