artykuł nr 1

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Referat Budżetu i Analiz Finansowych kierownik – Beata Rakoczy
e-mail: b.rakoczy@piotrkow.pl


Pasaż Rudowskiego 10, p. 210,
Tel. 732 77 54

Do zadań Referatu w szczególności należy:
1. Opracowywanie projektu wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
1)sporządzenie zarządzenia w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jej zmiany,
2)przygotowanie materiałów do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta,
3)sporządzenie zbiorczego zestawienia przedsięwzięć i celów w poszczególnych latach realizacji,
4)sporządzenie prognozy długu i spłat zobowiązań na poszczególne lata,
5)sporządzenie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej,
6)sporządzenie dokumentacji w formie opracowania części opisowej.
2. Opracowywanie projektu budżetu Miasta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:
1)sporządzanie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
2)sporządzenie zarządzenia w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz jej zmiany,
3)weryfikacja dostarczonej dokumentacji planistycznej,
4)zestawienie wniosków budżetowych (w programie „Plan B” i arkuszu Excell,
5)aktualizacja poszczególnych zadań po zaopiniowaniu przez Prezydenta Miasta, sporządzenie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami,
6)sporządzenie dokumentacji w formie opracowania części opisowej,
7)wprowadzenie projektu budżetu do programu Legislator oraz Besti@, skąd następuje przesyłanie informacji do RIO.
3. Monitorowanie realizacji budżetu przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne Miasta:
1)sporządzenie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta i uchwał Rady Miasta w sprawie zmian w budżecie i wieloletniej prognozy finansowej na podstawie kwestionariuszy złożonych przez komórki oraz podległe jednostki organizacyjne Miasta,
2)sporządzenie planów finansowych realizowanych przez poszczególne komórki i podległe jednostki organizacyjne,
3)monitorowanie i bieżąca kontrola realizacji planów finansowych komórek i jednostek organizacyjnych.
4. Realizacja zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych poprzez sporządzenie:
1)informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3,
2)informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze,
3)opisowego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta,
4)opisowego sprawozdania rocznego w programie Legislator, w celu przesłania do Urzędu Wojewódzkiego.
5. Realizacja zadań wynikających z rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej:.
1)weryfikacja jednostkowych sprawozdań budżetowych w programie BUDŻET JST Plus JB,
2)sporządzenie zbiorczych miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych (Rb-50, Rb-Z/N według dysponentów, Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-N i Rb-Z (instytucji kultury), Rb- WSa, (w programach: „Budżet JST Plus JB”, „Budżet JST Plus” oraz Besti@),
3)sporządzenie zgodnie z ustawą o rachunkowości łącznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (bilanse, rachunki zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu),
4)rozliczenie dotacji otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu zadań własnych i zadań administracji rządowej.
6. Opracowywanie harmonogramu dochodów i wydatków oraz jego zmian.
7. Utrzymywanie płynności finansowej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Miasta poprzez:
1)propozycje lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach bankowych,
2)zapewnienie środków pieniężnych na bieżącą działalność jednostek.
8. Udzielanie - we współpracy z kierownikami - odpowiedzi na wystąpienia podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowań egzekucyjnych, z wyłączeniem spraw dotyczących dłużników alimentacyjnych oraz obecnych i byłych pracowników Urzędu.