artykuł nr 1

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony

Kierownik Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony - Sławomir Sitarz
e-mail: s.sitarz@piotrkow.pl
tel. 44/732-36-60

 

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ul. Szkolna 28


Do zadań Referatu w szczególności należy:
1. Realizowanie zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego , w tym m.in.:
1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności, obsługa centrali sterującej CA-6000 ,
  4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
  5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
  6) dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum,
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
8) obsługa systemu raportowania dla służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie Polski pod nazwą CAR v1.0.1,
9) opracowanie i aktualizacja „Planu zarządzania kryzysowego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego” oraz „Planu ewakuacyjnego II stopnia”,
10) obsługa administracyjna prac Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
  11) nadzór nad funkcjonowaniem systemu łączności radiowej.
2. Współpraca ze Strażą Pożarną w zakresie krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze miasta i współpraca w obszarze działań jednostek wchodzących w skład systemu ratowniczego na terenie miasta.
3. Doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami.
4. Planowanie, kierowanie oraz koordynowanie realizacji przedsięwzięć OC przez instytucje, podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie miasta.
5. Koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań obronnych nałożonych na Urząd.
6. Prowadzenie rejestracji przedpoborowych, przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
7. Prowadzenie kancelarii niejawnej, nad którą nadzór sprawuje Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
8. Doręczanie kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz czynnej służby wojskowej w razie mobilizacji i wojny.
9. Nakładanie decyzjami obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony, na wniosek właściwych jednostek.
10. Obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
11. Sporządzanie rocznego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, opracowanie sprawozdania z jego realizacji.
12. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego, w tym dokonywanie zakupów oraz rozliczanie ich wykorzystania.
13. Prowadzenie magazynu obrony cywilnej, w tym dokonywanie zakupów oraz rozliczanie ich wykorzystania.
14. Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
15. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
16. Obsługa administracyjna Planu dyslokacji ponadnormatywnych służb patrolowych Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
17. Realizacja próbnych ewakuacji jednostek oświatowych.
18. Opracowanie i aktualizacja „Planu ewakuacyjnego III stopnia” na wypadek wojny.
19. Organizowanie i prowadzenie akcji edukacyjnych w ramach programu „Bezpieczne Miasto” oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach tego programu.
20. Współpraca ze środkami masowego przekazu w sytuacjach kryzysowych.
21. Opracowanie i aktualizacja „Planu Obrony Cywilnej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.
22. Obsługa wojewódzkiej bazy danych z zakresu obrony ludności pod nazwą „ARCUS”.
23. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
24. Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia niepowodującego utrudnień w ruchu drogowym oraz zmian w jego organizacji, współpraca w tym zakresie z Komendą Miejską Policji.
25. Przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłku powodziowego.

26. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.