artykuł nr 1

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Włodzimierz Lasek

e-mail: w.lasek@piotrkow.pl

tel. 44/732-77-65


  Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

   

  1.  Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

  2. Opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  i nadzorowanie jego realizacji.  

  3. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  4. Przygotowywanie i prowadzenie ewidencji upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” dla pracowników Urzędu Miasta.

  5. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie Miasta albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

  6. Przekazywanie odpowiednio ABW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

  7.   Opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” w kancelarii niejawnej Urzędu Miasta.

  8. Sprawowanie nadzoru nad kancelarią niejawną w Urzędzie Miasta.

  9.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, tj. gromadzenie, przechowywanie i dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi przez zobowiązane osoby. Współpraca w tym zakresie z właściwym urzędem skarbowym.