artykuł nr 1

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych


Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Włodzimierz Lasek

e-mail: w.lasek@piotrkow.pl

tel. 0-44/732 77 65


  Do zadań Pełnomocnika w szczególności należy:

   

  1. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
  w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

  2. Opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego  i nadzorowanie jego realizacji.  

  3. Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

  4. Przygotowywanie i prowadzenie ewidencji upoważnień do dostępu do informacji niejawnych
  o klauzuli „zastrzeżone” dla pracowników Urzędu.

  5. Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto i przekazywanie tych danych odpowiednio do ABW lub SKW do ewidencji.

  6. Opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne” i „zastrzeżone” w Kancelarii Niejawnej Urzędu.

  7. Sprawowanie nadzoru nad Kancelarią Niejawną w Urzędzie.

  8. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, tj. gromadzenie, przechowywanie i dokonywanie analizy oświadczeń majątkowych składanych Prezydentowi przez zobowiązane osoby. Współpraca w tym zakresie z właściwym urzędem skarbowym.

  9. Przeciwdziałanie korupcji poprzez:

  • aktualizowanie polityki antykorupcyjnej,
  • efektywne włączanie rozwiązań antykorupcyjnych w procesy funkcjonujące w  Urzędzie,
  • monitorowanie incydentów oraz badanie przypadków naruszania obowiązujących procedur z zakresu polityki antykorupcyjnej,
  • przedstawianie Kierownictwu Urzędu sprawozdań z funkcjonowania procedur antykorupcyjnych oraz zgłaszanie wszelkich potrzeb.

  10. W zakresie  obowiązków osoby wyznaczonej do kontaktów z CSIRT NASK:

  • zapewnienie zarządzania incydentem w Urzędzie,
  • zgłoszenie incydentu  niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia, do  CSIRT NASK,
  • zapewnienie obsługi incydentu i incydentu krytycznego we współpracy z  CSIRT NASK przekazując niezbędne dane w tym dane osobowe,
  • zapewnienie osobom, na rzecz których zadanie publiczne jest realizowane, dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami, w szczególności przez publikowanie informacji w tym zakresie na swojej stronie internetowej.

  11. W zakresie obowiązków  Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego: 

  • weryfikacja i  prowadzenie bieżącej kontroli zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa oraz  przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji, 
  • udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie TI,
  • weryfikacja poprawności realizacji zadań przez Administratora Systemu do przetwarzania informacji niejawnych,
  • weryfikacja znajomości i przestrzegania przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych,
  • weryfikacja znajomości i przestrzeganie przez użytkowników procedur bezpiecznej eksploatacji,
  • weryfikacja stanu zabezpieczeń systemu teleinformatycznego,
  • analiza rejestrów zdarzeń systemu teleinformatycznego.

  12. W zakresie obowiązków Pełnomocnika ds. Sygnalistów:  

  • zapewnienie ochrony osobom zgłaszającym naruszenie (sygnalistom),
  • zapewnienie poufności kanałów zgłoszeniowych,
  • przeprowadzanie analizy zgłoszeń i podejmowanie działań następczych,
  • wnioskowanie do Prezydenta o przeprowadzenie doraźnej kontroli wewnętrznej, a w przypadkach niecierpiących zwłoki przeprowadzanie kontroli i informowanie o tym Prezydenta,
  • przeprowadzanie czynności wyjaśniających w przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu w jednostce organizacyjnej Miasta po wcześniejszym powiadomieniu Prezydenta,
  • gromadzenie informacji na temat zdarzeń związanych ze stwierdzeniem naruszeń prawa UE oraz prowadzenie rejestru zgłoszeń,
  • zgłaszanie Kierownictwu Urzędu potrzeby wprowadzenia odpowiednich działań w funkcjonującym systemie zarządzania.

  13. W zakresie obowiązków Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF):

  • przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej dokumentów lub informacji mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia,
  • powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, po podjęciu decyzji przez Prezydenta,
  • prowadzenie „Rejestru powiadomień”.