artykuł nr 1

Biuro Prawne

Kierownik - Bogusława Dąbrowska

tel. 44/732 77 79

b.dabrowska@piotrkow.pl


Do zadań Biura w szczególności należy:

1. Opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady.

2. Opiniowanie pod względem prawnym, umów cywilnoprawnych, umów międzynarodowych i porozumień administracyjnych zawieranych przez Prezydenta.

3. Sporządzanie opinii, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa:

1) Radzie,

2) Prezydentowi i jego Zastępcom,

3) Sekretarzowi,

4) Skarbnikowi,

5) komórkom organizacyjnym Urzędu.

4. Wykonywanie zastępstwa procesowego w zakresie udzielonych pełnomocnictw oraz przedstawianie Prezydentowi wniosków co do zabezpieczenia roszczeń i celowości wszczęcia właściwych kroków sądowych i egzekucyjnych.

5. Udzielanie konsultacji prawnych i pomocy pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i ich praktycznego zastosowania.

6. Prowadzenie rejestru spraw sądowych i opinii prawnych.

7. Informowanie Prezydenta i jego Zastępców o uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

8. Udział w sesjach Rady.

9. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest zawarcie ugody w sprawach majątkowych,

10. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

11. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.