artykuł nr 1

Kompetencje Skarbnika Miasta

Skarbnik miasta - Izabela Wroniszewska


Głównym zadaniem Skarbnika jest prowadzenie gospodarki finansowej w sposób zapewniający płynną realizację zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez skuteczne i przejrzyste zarządzanie finansami.

Cele szczegółowe:

 1.  wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta,
 2.  skuteczne i przejrzyste zarządzanie finansami Miasta,
 3.  działanie na rzecz długoterminowego zrównoważonego rozwoju Miasta,
 4.  zapewnienie profesjonalnego i odpowiedzialnego doradztwa dla Prezydenta w obszarze polityki finansowej,
 5.  nadzorowanie finansów Miasta i inicjowanie działań w zakresie doskonalenia systemu kontroli i nadzoru finansowego.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 1. Opracowywanie projektu budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmian.

 2. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz dokumentów dotyczących wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 3. Sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 4. Nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Miasta.

 5. Prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta.

 6. Przeprowadzanie kontroli finansowych: wstępnej i bieżącej, współpraca przy kontroli następczej.

 7. Organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie.

 8. Nadzorowanie prowadzenia ewidencji księgowej majątku Miasta.

 9. Nadzorowanie wykonywania zadań przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta.

 10. Pobieranie, windykacja, egzekucja i zabezpieczanie realizowanych przez Urząd należności Miasta i Skarbu Państwa.

 11. wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi,

 12. Przedkładanie Prezydentowi, Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wojewodzie i innym dysponentom środków wszelkich informacji, analiz i opracowań określonych prawem lub wymaganych przez te organy lub instytucje.

 13. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych.

Skarbnik nadzoruje:

 1. Zastępcę Skarbnika,
 2. Referat Budżetu i Analiz Finansowych.

Pod nieobecność Skarbnika, zastępstwo sprawuje Zastępca Skarbnika, na mocy upoważnień udzielonych przez Prezydenta.