artykuł nr 1

Kompetencje Skarbnika Miasta

Skarbnik miasta - Izabela Wroniszewska


Głównym zadaniem Skarbnika jest prowadzenie gospodarki finansowej w sposób zapewniający płynną realizację zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, poprzez skuteczne i przejrzyste zarządzanie finansami.
Cele szczegółowe:
1. wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta,
2. skuteczne i przejrzyste zarządzanie finansami Miasta,
3. działanie na rzecz długoterminowego zrównoważonego rozwoju Miasta,
4. zapewnienie profesjonalnego i odpowiedzialnego doradztwa dla Prezydenta w obszarze polityki finansowej,
5. nadzorowanie finansów Miasta i inicjowanie działań w zakresie doskonalenia systemu kontroli i nadzoru finansowego.


Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1. opracowywanie projektu budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ich zmian,
2. dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz dokumentów dotyczących wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. sporządzanie okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
4. nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Miasta,
5. prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta,
6. przeprowadzanie kontroli finansowych: wstępnej i bieżącej, współpraca przy kontroli następczej,
7. organizowanie obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
8. nadzorowanie prowadzenia ewidencji księgowej majątku Miasta,
9. nadzorowanie wykonywania zadań przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta,
10. prowadzenie centralnego rejestru umów,
11. pobieranie, windykacja, egzekucja i zabezpieczanie realizowanych przez Urząd należności Miasta i Skarbu Państwa,
12. wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi,
13. przedkładanie Prezydentowi, Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Wojewodzie i innym dysponentom środków wszelkich informacji, analiz i opracowań określonych prawem lub wymaganych przez te organy lub instytucje,
14. prowadzenie rejestru obowiązujących upoważnień udzielanych przez Skarbnika, sporządzonych odpowiednio wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1e do Regulaminu. Przy wydawaniu upoważnień przepisy § 57 ust. 3 oraz ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio,
15. wykonywanie innych zadań przewidzianych w przepisach szczegółowych.


Skarbnik nadzoruje:
1. Zastępcę Skarbnika,
2. Referat Budżetu i Analiz Finansowych,
3. Radcę Prawnego do spraw obsługi pionu Skarbnika.


Pod nieobecność Skarbnika, zastępstwo sprawuje Zastępca Skarbnika, na mocy upoważnień udzielonych przez Prezydenta.