artykuł nr 1

Kompetencje Sekretarza Miasta

Sekretarz Miasta - Włodzimierz Lasek


Sekretarz zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu i realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji
  i organizowaniem obsługi mieszkańców.
 2. Zapewnienie realizacji zadań wynikających z aktów prawnych organów Miasta.
 3. Nadzorowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów powszechnych.
 4. Nadzorowanie gospodarowania mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu.
 5. Dokonywanie, z upoważnienia Prezydenta i w jego imieniu, czynności prawnych w zakresie stosunku pracy pracowników Urzędu.
 6. Opracowywanie corocznego projektu planu etatyzacji Urzędu.
 7. Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
 8. Nadzorowanie realizacji zadań związanych z prowadzoną polityką bezpieczeństwa informatycznego Urzędu.
 9. Nadzorowanie utrzymania, funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji.
 10. Przekazywanie skarg, wniosków i petycji organom właściwym do ich rozpatrzenia, w tym organom administracji rządowej na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.
 11. Wskazywanie komórki organizacyjnej właściwej do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji,
  w przypadku określonym w § 51 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji pracy i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.).
 12. Podpisywanie poleceń wyjazdu służbowego (z wyłączeniem delegacji zagranicznych)
  i udzielanie urlopów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.
 13. Podpisywanie wystąpień pokontrolnych sporządzanych w wyniku kontroli przeprowadzanych przez Biuro Kontroli.
 14. Udzielanie pracownikom Urzędu, w imieniu Administratora Danych Osobowych, upoważnień dopuszczających do przetwarzania danych osobowych, na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.
 15. Upoważnianie pracowników Urzędu do wykonywania czynności związanych z realizacją procedur obowiązujących w Urzędzie poza jego siedzibą (wizyta w domu klienta), na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.

Realizując powierzone zadania, Sekretarz upoważniony jest do wydawania poleceń kierownikom komórek organizacyjnych.

Sekretarz na mocy udzielonego upoważnienia może stosować kary porządkowe wobec podległych pracowników Urzędu i kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych Miasta oraz wysłuchiwać pracowników przed zastosowaniem kary porządkowej.

Sekretarz na mocy udzielonego upoważnienia dokonuje okresowych ocen kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta.

Sekretarz nadzoruje:

 1. Biuro Rady Miasta,
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców,
 3. Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 4. Biuro Partnerstwa i Funduszy,
 5. Referat Ewidencji Ludności,
 6. Referat Komunikacji,
 7. Referat Informatyki,
 8. Referat Administracji i Majątku,
 9. Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji,
 10. Centrum Informacji Turystycznej,
 11. Archiwum Zakładowe.

W czasie nieobecności Sekretarza jego obowiązki przejmuje Pierwszy Zastępca Prezydenta, a w razie nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta obowiązki te przejmuje Drugi Zastępca Prezydenta.