artykuł nr 1

Kompetencje Sekretarza Miasta

obrazek
Bogdan Munik

Sekretarz zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu i realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji i organizowaniem obsługi mieszkańców,

2) zapewnienie realizacji zadań wynikających z aktów prawnych organów Miasta,

3) nadzorowanie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów i spisów powszechnych,

4) nadzorowanie gospodarowania mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu,

5) dokonywanie, z upoważnienia Prezydenta i w jego imieniu, czynności prawnych
w zakresie stosunku pracy pracowników Urzędu,

6) opracowywanie corocznego projektu planu etatyzacji Urzędu,

7) współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,

8) planowanie rozwoju miasta,

9) nadzorowanie realizacji zadań z zakresu turystyki,

10) nadzorowanie realizacji zadań związanych z prowadzoną polityką bezpieczeństwa informatycznego Urzędu,

11) nadzorowanie utrzymania, funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji,

12) nadzorowanie spraw z zakresu ewidencji ludności,

13) nadzorowanie spraw z zakresu ewidencji pojazdów i kierowców, ośrodków szkolenia kierowców, stacji kontroli pojazdów, instruktorów nauki jazdy i diagnostów,

14) współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi,

15) (*)przekazywanie skarg, wniosków i petycji organom właściwym do ich rozpatrzenia, w tym organom administracji rządowej na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta,

16) (*)wskazywanie komórki organizacyjnej właściwej do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji,
w przypadku określonym w § 51 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji pracy i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 ze zm.),

17) (*)podpisywanie poleceń wyjazdu służbowego (z wyłączeniem delegacji zagranicznych)  i udzielanie urlopów kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, na mocy upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta,

18) (*)podpisywanie wystąpień pokontrolnych sporządzanych w wyniku kontroli przeprowadzanych przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Realizując powierzone zadania, Sekretarz upoważniony jest do wydawania poleceń kierownikom komórek organizacyjnych.

Sekretarz na mocy udzielonego upoważnienia może stosować kary porządkowe wobec podległych pracowników Urzędu i kierowników nadzorowanych jednostek organizacyjnych Miasta oraz wysłuchiwać pracowników przed zastosowaniem kary porządkowej.

Sekretarz na mocy udzielonego upoważnienia dokonuje okresowych ocen kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych Miasta.

Sekretarz nadzoruje:
1) Biuro Rady Miasta,
2) Biuro Obsługi Mieszkańców i Nadzoru Organizacyjnego,
3) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
4) Biuro Partnerstwa i Funduszy,
5) Biuro Planowania Rozwoju Miasta,
6) Referat Ewidencji Ludności,
7) Referat Komunikacji,
8) Referat Informatyki,
9) Referat Administracji i Majątku,
10) Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji
11) Centrum Informacji Turystycznej,
12) Pracownię Planowania Przestrzennego.

(*) W czasie nieobecności Sekretarza jego obowiązki przejmuje Pierwszy Zastępca Prezydenta, a w razie nieobecności Pierwszego Zastępcy Prezydenta obowiązki te przejmuje Drugi Zastępca Prezydenta.