artykuł nr 1

Archiwum Zakładowe

Archiwum Zakładowe - Kierownik Anna Pełka

ul. Szkolna 28

e-mail: a.pelka@piotrkow.pl

tel.: 0-44/732 30 11

 

Do zadań Archiwum w szczególności należy:

1. Przejmowanie dokumentacji:

  • spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio Prezydent lub organ jednostki samorządu terytorialnego Miasta,
  • elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD.

2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.

3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji.

4. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.

5. Udostępnianie dokumentacji archiwalnej i prowadzenie jej ewidencji.

6. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych.

7. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.

8. Przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego.

9. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji
w archiwum zakładowym.

10. Koordynowanie czynności kancelaryjnych w Urzędzie, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w tym m.in.:

  • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania
    z dokumentacją,
  • przeprowadzanie szkoleń,
  • przeprowadzanie kontroli stosowania instrukcji kancelaryjnej.

11. Prowadzenie obsługi archiwalnej pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw komunalnych
i jednostek organizacyjnych Miasta z zakresu zatrudnienia i płac.