artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych - Włodzimierz Lasek

e-mail: iod@piotrkow.pl

tel.: 0-44/732 77 65

 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych w szczególności należy:

1. Monitorowanie przestrzegania w Urzędzie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej rozporządzeniem, krajowych aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych obowiązujących
w Urzędzie dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.

2. Informowanie, doradzanie oraz rekomendowanie określonych działań ADO oraz pracownikom Urzędu w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Przeprowadzanie analizy przetwarzanych w Urzędzie danych osobowych pod względem zgodności
z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia.

5. Dokonywanie na zlecenie ADO oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 35 rozporządzenia.

6. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w imieniu ADO w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia.

7. Przeprowadzanie okresowych kontroli bezpieczeństwa danych osobowych w Urzędzie.

8. Prowadzenie rejestru udzielonych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

9. Opiniowanie projektów umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu ADO podmiotom przetwarzającym pod względem zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
i w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych, prowadzenie rejestru zawartych umów.

10. Koordynowanie procesów przetwarzania danych osobowych w Urzędzie.

11. Opracowanie Rejestru Czynności Przetwarzania wraz z opisem struktur zbiorów danych osobowych wskazujących zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi w obrębie zbiorów danych oraz jego bieżąca aktualizacja.

12. Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Urzędu oraz udzielanie konsultacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i przepisów o ochronie danych osobowych, planowanie szkoleń grupowych w tym zakresie.