artykuł nr 1

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny - Magdalena Kowalik

e-mail: m.kowalik@piotrkow.pl

tel. 44/732 77 90


Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1)  niezależne i obiektywne wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej we wszystkich obszarach działalności Miasta oraz czynności doradcze,

2)  analiza obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,

3)  opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz rocznych sprawozdań z jego wykonania,

4)  przeprowadzanie i dokumentowanie zadań audytowych,

5)  monitorowanie wdrożenia zaleceń,

6)  przeprowadzenie i dokumentowanie czynności sprawdzających,

7)  sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi rocznej opinii w zakresie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i Mieście Piotrków Trybunalski.