artykuł nr 1

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO – Kierownik Dorota Kosterska
e-mail: d.kosterska@piotrkow.pl

 

ul. Szkolna 28
tel. 0-44/732 18 99


Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. Przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Organizowanie i nadzorowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 3. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 4. Określanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 5. Sprawdzanie i analiza danych zawartych w deklaracjach składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
 6. Potwierdzanie zasadności braku deklaracji dla nieruchomości na podstawie innych posiadanych danych (m.in. dane z ewidencji ludności, dane z PWiK – zużycie wody na nieruchomości, informacje z PiNB – zakończenie budowy – oddanie budynku do użytkowania).
 7. Prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Prowadzenie postępowań w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Kontrolowanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie powierzonych im zadań.
 10. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczących selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 11. Prowadzenie doraźnych kontroli na nieruchomościach w zakresie zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, posiadania kompostownika.
 12. Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień o wszczęcie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 13. Sporządzanie sprawozdania SG – 1 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa
  i komunalna” w zakresie odpadów komunalnymi zebranych selektywnie.
 14. Przyjmowanie i weryfikacja rocznych sprawozdań składanych przez podmioty: odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zbierające odpady komunalne oraz prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 15. Sporządzanie rocznego sprawozdania Prezydenta z realizacji zadań, z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przekazywanie do Marszałka Województwa Łódzkiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 16. Sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi.
 17. Zapewnianie mieszkańcom Miasta dostępu do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz kontrolowanie i nadzór podmiotu prowadzącego PSZOK.
 18. Ewidencja księgowa przypisu i wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze sprawozdawczością w tym zakresie.
 19. Kalkulacja kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami, na potrzeby określenia stawki za gospodarowanie odpadami.
 20. Prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłaty za odbieranie odpadów, a w szczególności wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych.
 21. Współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi w zakresie wpływów i egzekucji należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Nakładanie kar pieniężnych w drodze decyzji, na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 23. Prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.
 24. Wydawanie decyzji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zawarli umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
 25. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 26. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.