artykuł nr 1

Centrum Informacji Turystycznej


Centrum Informacji Turystycznej – Kierownik Błażej Cecota

e-mail: cit@piotrkow.pl

ul. Zamurowa 11

tel.: 0-44/732 60 49

 

 
 

Godziny otwarcia

maj - wrzesień

październik - kwiecień

Poniedziałek

09:00 - 17:00

08:00 - 16:00

Wtorek

09:00 - 17:00

08:00 - 16:00

Środa

09:00 - 17:00

08:00 - 16:00

Czwartek

09:00 - 17:00

08:00 - 16:00

Piątek

09:00 - 17:00

08:00 - 16:00

Sobota

09:00 - 17:00

Nieczynne 
 

Niedziela

10:00 – 15:00

 

 1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej miasto Piotrków Trybunalski oraz obszar województwa łódzkiego i kraju.
 2. Współpraca z branżą turystyczną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami informacji turystycznej i środkami masowego przekazu w celu promowania Miasta, jego oferty i produktów turystycznych.
 3. Wdrażanie Programu Rozwoju Turystyki w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2009-2015.
 4. Prowadzenie ewidencji i kontroli „innych obiektów świadczących usługi hotelarskie” oraz wydawanie zawiadomień o wpisie do ewidencji.
 5. Organizowanie udziału w obcych wydarzeniach promocyjnych krajowych i zagranicznych celem promocji Miasta i walorów turystycznych.
 6. Bezpłatny kolportaż i sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz pamiątek,
 7. Redagowanie i projektowanie wydawnictw i publikacji turystycznych.
 8. Obsługa punktu kasowego.
 9. Prowadzenie portalu informacji turystycznej www.cit.piotrkow.pl oraz uaktualnianie elektronicznych baz danych na innych stronach www.
 10. Organizowanie wydarzeń o charakterze turystycznym.
 11. Kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych.
 12. Monitoring ruchu turystycznego.
 13. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 14. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.