artykuł nr 1

Biuro Partnerstwa i Funduszy

Kierownik Biura - Jolanta Kopeć

 
tel. 44/732 18 15
ul. Farna 8


 

 1. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
 2. Przygotowywanie sprawozdań, raportów i analiz dla instytucji zarządzających środkami unijnymi na etapie przygotowania wniosku.
 3. Opiniowanie dokumentów okołoprojektowych, tj. koncepcji, analiz, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko, itd.
 4. Opiniowanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, przedkładanych przez komórki organizacyjne Urzędu i wykonawców zewnętrznych, od momentu przygotowania wniosku aplikacyjnego do uzyskania decyzji o dofinansowaniu.
 5. Organizowanie spotkań konsultacyjnych jednostek zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
 6. Współdziałanie w zakresie propagowania idei europejskich w placówkach oświatowych na terenie miasta oraz współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz integracji europejskiej.
 7. Planowanie, koordynacja i administracyjna obsługa wyjazdów zagranicznych oraz wymiany międzynarodowej.
 8. Organizowanie wizyt delegacji zagranicznych przebywających w Mieście na zaproszenie Prezydenta.
 9. Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz przedstawicielstwami Rządu RP za granicą w zakresie organizacji kontaktów międzynarodowych.
 10. Obsługa Urzędu w zakresie tłumaczeń i korespondencji zagranicznej.
 11. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 12. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.