artykuł nr 1

Biuro Kontroli

Kierownik - Aldona Ciupińska


Do zadań Biura Kontroli w szczególności należy:

1. W zakresie przeprowadzania kontroli;

1)  opracowanie rocznego planu kontroli,

2)  przeprowadzanie kontroli w Urzędzie, jednostkach organizacyjnych oraz w podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazane przez Miasto,

3)  sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,

4)  przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych,

5)  przygotowywanie projektów zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,

6)  sporządzanie i przedkładanie Prezydentowi sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli oraz z wykonania zaleceń wskazanych w wyniku przeprowadzonych kontroli.

2. W zakresie kontroli zewnętrznych:

1)  gromadzenie wyników z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie (m.in. protokołów, wyników kontroli, wystąpień pokontroinych, informacji pokontrolnych itp.),

2)  sporządzenie sprawozdania z wykonania zaleceń wskazanych przez instytucje przeprowadzające kontrole zewnętrzne.