artykuł nr 1

Biuro Rady Miasta


Biuro Rady Miasta – kierownik – Izabela Kaczmarek

e-mail: i.kaczmarek@piotrkow.pl

Pasaż K. Rudowskiego 10, p. 112
Tel. 44/732 77 19

Celem Biura jest stworzenie radnym możliwości prawidłowego wykonywania mandatu dla dobra wspólnoty samorządowej oraz zabezpieczenie profesjonalnej pod względem merytorycznym i organizacyjnym obsługi Rady Miasta i jej komisji, Młodzieżowej Rady Miasta oraz zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania jednostek pomocniczych.


Do zadań Biura w szczególności należy:

 1. Obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, komisji, klubów radnych oraz radnych.
 2. Prowadzenie:
  a) rejestru uchwał
  b) rejestru wniosków i interpelacji radnych,
  c) ewidencji wniosków, wystąpień i opinii komisji.
 3. Przekazywanie Prezydentowi:
  a) uchwał do realizacji
  b) wniosków i negatywnych opinii komisji,
  c) interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
 4. Przekazywanie właściwym organom nadzoru – Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – uchwał Rady.
 5. Przekazywanie Wojewodzie aktów prawa miejscowego ustanowionych przez Radę w formie uchwał, celem ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
 6. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem:
  a) tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
  b) Medalu Honorowego Piotrkowa Trybunalskiego.
 7. Obsługa finansowa Rady.
 8. Obsługa finansowa i organizacyjna jednostek pomocniczych.
 9. Obsługa techniczno-organizacyjna Młodzieżowej Rady Miasta.
 10. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę oraz wykonywanie czynności związanych z rozpatrywaniem skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych miasta (z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).
 11. Prowadzenie wykazu petycji podlegających rozpatrzeniu przez Radę oraz publikowanie informacji o przebiegu postępowania na stronie internetowej.
 12. Wprowadzanie informacji dotyczących działalności Rady i komisji stałych Rady na stronę internetową Rady oraz ich aktualizacja.
 13. Wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie należącym do Rady na podstawie przepisów ordynacji wyborczej oraz innych ustaw (ławnicy), jak również zleconych przez Prezydenta odrębnym zarządzeniem.
 14. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej tj. koordynowanie sporządzania sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy: samorząd/transport”.
 15. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 16. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.