artykuł nr 1

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska


Kierownik - Barbara Król

e-mail: b.krol@piotrkow.pl
ul. Szkolna 28
tel. 0-44/732 18 24


Do zadań Referatu w szczególności należy:

1. W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

 1. Monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
 2. Prowadzenie spraw przewidzianych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną Miasta i jego jednostek organizacyjnych.
 3. Współpraca z gestorami sieci w zakresie realizacji zadań związanych z zaopatrzeniem w ciepło, zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków.
 4. Realizowanie zadań związanych z utrzymaniem gminnych urządzeń użyteczności publicznej, nie będących w użyczeniu lub trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych (szalety publiczne, słupy ogłoszeniowe, studnie publiczne).
 5.  Sprawozdawczość w zakresie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  i odebranych nieczystości ciekłych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
 7. Sprawowanie nadzoru nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt.
 8. Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym Miasta (zarządzanie, dzierżawa).
 9. Planowanie, nadzorowanie procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa mieszkaniowego Miasta.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu zlecania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na remonty, modernizacje i inwestycje zasobu mieszkaniowego.
 11. Współpraca z zarządcą i dzierżawcą zasobu w zakresie zawierania umów na lokale komunalne
  i realizacji remontów, modernizacji i inwestycji na zasobie komunalnym.
 12. Wykonywanie zadań związanych z reprezentowaniem Miasta w funkcjach właściciela zasobów lokalowych we wspólnotach mieszkaniowych.
 13. Opracowywanie i realizacja założeń wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta, w tym zasad polityki czynszowej.
 14. Opracowywanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.
 15. Sporządzanie i weryfikacja wykazów osób zakwalifikowanych do uzyskania pomocy mieszkaniowej od Miasta.
 16. Załatwianie spraw dotyczących wypłaty odszkodowań, kaucji.
 17. Składanie Prezydentowi Miasta okresowych informacji o działalności spółek.
 18. Nadzór nad mieniem komunalnym powierzonym spółkom i innym podmiotom do realizacji zadań statutowych.
 19. Prowadzenie rejestru członków zarządów spółek oraz rad nadzorczych.
 20. Wykonywanie czynności w ramach obowiązującego prawa, wynikających z nadzoru nad Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta.
 21. Prowadzenie spraw związanych z Miejskim Systemem Informacji.
 22. Prowadzenie spraw związanych z elektroniczną identyfikacją psów.
 23. Sprawowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi, miejscami pamięci narodowej
  i pomnikami.
 24. Ustanawianie służebności przesyłu sieci infrastruktury technicznej, na gruntach nie będących własnością Gminy Piotrków Trybunalski.
 25. Udostępnianie nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa oraz naliczanie opłat za umieszczenie reklam na tych nieruchomościach.
 26. Kontrola w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta obowiązku prowadzenia książek obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane.
 27. Prowadzenie spraw związanych z aktualizacją operatów wodnoprawnych na odprowadzenie ścieków deszczowych do cieków wodnych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 28. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydawania, cofnięcia zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń.
 29. Prowadzenie ewidencji projektów zmian organizacji ruchu na drogach publicznych położonych w granicach Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przedkładanie ich do zatwierdzenia osobie uprawnionej oraz przekazywanie jednego egzemplarza do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w celu wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa w imieniu Prezydenta Miasta.

2. W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa

 1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno – inżynierskich, innych niż określone wyżej oraz przyjmowanie zgłoszeń: zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych, robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi oraz przyjmowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie ciepła Ziemi.
 2. Wydawanie zezwoleń na: -
 • usunięcie drzew i krzewów oraz nakładanie kar za usunięcie drzew, krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za ich zniszczenie,
 • utrzymanie psów rasy uznanej za agresywną oraz chartów rasowych i ich mieszańców,
 • wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i określającej wysokość należności i opłaty rocznej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 1. Wydawanie decyzji: 
 • o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • pomniejszających należność i określających terminy płatności należności i opłaty rocznej; 
 1. Sporządzanie kart wędkarskich oraz zaświadczeń o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym lub prowadzenia takiego gospodarstwa na podstawie dokumentów będących
  w dyspozycji Urzędu.
 2. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie lub transport odpadów innych niż komunalne oraz decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.
 3. Prowadzenie rejestrów: 
 • działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie przepisów UE,
 • sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
 1. Przeprowadzanie kontroli podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew.
 3. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie decyzji na podstawie inwentaryzacji stanu lasów określających zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 4. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy pod względem ochrony gruntów rolnych.
 5. Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010-2032”.
 6. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie pól elektromagnetycznych.
 7. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 8. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje
  o środowisku i jego ochronie, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz informacji geologicznej.
 9. Nakładanie podwyższonych opłat i należności wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych będących w kompetencji starosty. 
 10. Prowadzenie ewidencji kąpielisk.

 11. Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych oraz odławianie zwierząt wolno żyjących,

  działania wynikające z ustawy Prawo wodne.

 12. Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża.

 13. Prowadzenie rejestru i potwierdzanie zawarcia dzierżawy gruntów rolnych zawartych na okres co najmniej 10 lat mających na celu uzyskanie świadczenia z KRUS.

 14. Prowadzenia zintegrowanego systemu ograniczania niskiej emisji.

 15. Wypełnianie wniosków o dofinansowanie oraz płatność w programie "Czyste powietrze" (zgodnie z porozumieniem zawartym z WFOŚiGW w Łodzi). .

3. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

4. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, sporządzanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów, danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formie i terminach określonych w programach badań statystycznych statystyki publicznej, w tym: 

 1. Sporządzanie sprawozdania: M-03 „Sprawozdanie o kosztach utrzymania zasobów lokalowych, przychodach środków finansowych na ich pokrycie i stawkach opłat w budynkach z lokalami mieszkalnymi”.
 2. Sporządzanie sprawozdań: L-03 „Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych
  i prawnych (bez Skarbu Państwa) oraz załącznik do SG-01 część 3B „Statystyka gminy”.
 3. Koordynowanie sporządzania sprawozdania SG-01, „Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska”.
 4. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań rocznych z przebiegu realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów.
 5. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań rocznych z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystywania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie.
 6. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdania OŚ-26 „Zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych”. 

5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.