artykuł nr 1

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

Biuro Planowania Rozwoju Miasta – Katarzyna Szokalska,

 
ul. Szkolna 28, p. 47
Tel. 44/732 18 41

  1. Opracowywanie dokumentów i analiz strategicznych dla rozwoju Miasta.
  2. Koordynowanie realizacji założeń Strategii rozwoju Miasta oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.
  3. Opracowywanie Raportu o stanie miasta.
  4. Obsługa merytoryczna inwestorów.
  5. Opracowywanie materiałów z zakresu promocji terenów inwestycyjnych Miasta
   i informacji gospodarczej.
  6. Opracowywanie i aktualizacja bazy nieruchomości - „Oferta Inwestycyjna Miasta”.
  7. Współpraca z organizacjami gospodarczymi w zakresie spraw dotyczących rozwoju gospodarczego Miasta.
  8. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  9. Wykonywanie czynności w ramach obowiązującego prawa wynikających z nadzoru nad  Pracownią Planowania Przestrzennego.
  10. Przygotowywanie konkursu „Nowa Elewacja”.
  11. Szacowanie wartości zadania w przypadku braku: kosztorysów inwestorskich, szacunku kosztów, audytów energetycznych, opracowań koncepcyjnych.
  12. Udzielanie opinii dot. nieruchomości w mieście.
  13. Obsługa posiedzeń Rady Technicznej.
  14. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
  15. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.