artykuł nr 1

Referat Architektury i Budownictwa

Referat Architektury i Budownictwa – kierownik Janusz Korczak-Ziołkowski,

 
 
ul. Szkolna 28, p. 68
Tel. 44/732 18 66


 

 1. Wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę.
 2. Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
 3. Przenoszenie pozwolenia na budowę na nowego inwestora.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.
 5. Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki obiektów budowlanych.
 6. Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 7. Wydawanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 8. Wydawanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy.
 9. Przyjmowanie zgłoszeń (z projektem budowlanym) dot. budowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 10. Przyjmowanie zgłoszeń (z projektem budowlanym) dot. budowy wolnostojących, parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci: elektroenergentycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
 11. Prowadzenie rejestrów pozwoleń na budowę oraz wniosków o wydanie pozwoleń na budowę.
 12. Prowadzenie rejestrów zezwoleń na realizację inwestycji drogowej oraz wniosków o ich wydanie i comiesięczne przekazywanie do wojewody ich uwierzytelnionych kopii.
 13. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń niewymagających pozwolenia na budowę.
 14. Wprowadzanie danych do systemu RWDZ (Wyszukiwarka Publiczna Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych udostępniona przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na str. http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/ ).
 15. Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych.
 16. Sporządzanie i przekazywanie do GUS i innych organów danych i zestawień statystycznych.
 17. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków.
 18. Przygotowanie corocznej umowy z Muzeum i udzielanie dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich i porządkowych na zabytkowych cmentarzach.
 19. Udzielanie dotacji celowej na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowych obiektach sakralnych.
 20. Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 21. Opracowanie, aktualizacja i monitorowanie Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami.
 22. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 23. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.