artykuł nr 1

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
Geodeta Miasta - Krzysztof Studziżur


e-mail: k.studzizur@piotrkow.pl
ul. Szkolna 28, p. 23
tel. 0-44/732 18 05

 

Pracą Referatu kieruje Geodeta Miasta – jako geodeta powiatowy, przy pomocy którego Prezydent wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii.


 Do zadań administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii należą:
1) prowadzenie Miejskiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, działającym w strukturze Referatu, pod bezpośrednim nadzorem osoby pełniącej funkcję kierownika ośrodka, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
6) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących:
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c) rejestru cen nieruchomości,
d) szczegółowych osnów geodezyjnych,
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych to jest map ewidencyjnych oraz map zasadniczych w skalach 1:500, 1:1000,
8) przeprowadzanie postępowań z zakresu scalania gruntów,
9) przeprowadzanie postępowań z zakresu wymiany gruntów,
10) przeprowadzanie postępowań z zakresu zagospodarowania poscaleniowego
2. Do zadań gminnych z zakresu geodezji i kartografii należą:
1) przeprowadzanie rozgraniczania nieruchomości,
2) ustalanie numerów porządkowych,
3) prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
4) prowadzenie rejestru proponowanych nazw ulic i placów,
5) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nazewnictwa ulic i placów.
3. Do zadań gminnych z zakresu gospodarki nieruchomościami należą:
1) przeprowadzanie postępowań w sprawie podziałów nieruchomości,
2) przeprowadzanie postępowań w sprawie scalania i podziału nieruchomości.
4. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj.: sporządzanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów, danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formach i terminach określanych w programach badań statystycznych statystyki publicznej, w tym sprawozdań M-04s „Transakcje kupna / sprzedaży nieruchomości (obrót nieruchomościami).

5. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

6. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.