artykuł nr 1

Referat Gospodarki Nieruchomościami


Referat Gospodarki Nieruchomościami – kierownik Agnieszka Kosela,

Ul. Szkolna 28, p. 2
Tel. 44/732 18 02

 

 

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
 2. sprzedaż i  oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 3. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,

 4. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,

 5. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie,

 6. dokonywanie zamian i darowizn nieruchomości,

 7. naliczanie i aktualizacja opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

 8. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

 9. regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie miasta, w tym przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do wojewody w trybie art. 73 ustawy
  z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o nabycie prawa własności dróg urządzonych i nieurządzonych,

 10. naliczanie opłat z tytułu udostępnienia bądź bezumownego korzystania z nieruchomości,

 11. planowanie dochodów i wydatków budżetowych realizowanych przez Referat spraw
  z zakresu administracji rządowej wraz ze sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu do wojewody,

 12. sporządzanie i przekazywanie do wojewody katalogu czynności z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,

 13. sporządzanie i przekazywanie do wojewody rocznego sprawozdania z gospodarowania nieruchomościami zasobu.

2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych,

 2. sprzedaż i  oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 3. sprzedaż prawa użytkowania wieczystego,

 4. sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,

 5. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie,

 6. dokonywanie zamian i darowizn nieruchomości,

 7. wnoszenie nieruchomości gminnych w formie aportu do spółek,

 8. naliczanie i aktualizacja opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

 9. naliczanie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz
  z tytułu podziału nieruchomości,

 10. prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

 11. regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie miasta, w tym przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody w trybie art. 73 ustawy
  z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o nabycie prawa własności dróg urządzonych  i nieurządzonych,

 12. regulowanie zapisów w księgach wieczystych w odniesieniu do nieruchomości przejętych
  w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych po wcześniejszym zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez inwestora realizującego inwestycję,

 13. wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z KW

 14. naliczanie opłat z tytułu udostępnienia bądź bezumownego korzystania  z nieruchomości,

 15. wykonywanie prawa pierwokupu w oparciu o art. 109 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami,

 16. prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia.

3. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji nieruchomości powiatowych oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości powiatowych,

 2. sprzedaż i  oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

 3. oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie,

 4. dokonywanie zamian i darowizn nieruchomości,

 5. naliczanie i aktualizacja opłat rocznych  z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

 6. regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne na terenie miasta, w tym przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem do Wojewody w trybie art. 73 ustawy
  z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną o nabycie prawa własności dróg urządzonych i nieurządzonych,

 7. regulowanie zapisów w księgach wieczystych w odniesieniu do nieruchomości przejętych
  w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych po wcześniejszym zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez inwestora realizującego inwestycję,

 8. naliczanie opłat z tytułu udostępnienia bądź bezumownego korzystania z nieruchomości.

4. Tworzenie gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości:

 1. pozyskiwanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze m.in.,  umowy kupna – sprzedaży, zamiany nieruchomości.

5. Realizacja spraw z zakresu roszczeń majątkowych, w tym:

 1. zwroty wywłaszczonych nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,

 2. zwrot działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych w oparciu o ustawę
  o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 3. realizacja roszczeń odszkodowawczych wynikających z ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Prowadzenie spraw ustalania i wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych po wcześniejszym zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel przez inwestora realizującego inwestycję.

7. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod cele publiczne oraz ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwolenia  na zakładanie
i  przeprowadzanie na nieruchomości  ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń  służących do przesyłania  lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych  podziemnych, naziemnych lub nadziemnych  obiektów
i urządzeń  niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń w  trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. Reprezentowanie Skarbu Państwa, Gminy oraz Powiatu jako strony postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Ustanawianie w umowach sprzedaży nieruchomości stanowiących własność odpowiednio: Skarbu Państwa, gminy, Piotrkowa Trybunalskiego – Miasta na prawach powiatu, w trybie art. 305¹ Kodeksu cywilnego, służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz właściciela tych mediów,  tj. Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

10. Ustanawianie na nieruchomościach stanowiących własność odpowiednio: Skarbu Państwa, gminy, Piotrkowa Trybunalskiego – Miasta na prawach powiatu, w trybie art. 305¹ Kodeksu cywilnego, służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz właściciela tych mediów.

11. Przekazywanie gruntów pod ogrody działkowe w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

12. Wnioskowanie o obciążanie nieruchomości w zakresie prowadzonych spraw.

13. Protokolarne przejmowanie i przekazywanie nieruchomości Miasta (gminy, powiatu) i Skarbu Państwa we współpracy z Referatem Administracji i Majątku.

14. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj.: przekazywanie do komórki koordynującej danych statystycznych do sprawozdań: SG-01 „Statystyka gminy: samorząd / transport” oraz SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”.

15. Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień o wszczęcie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych oraz prac geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych przez Referat spraw.

16. Planowanie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie spraw realizowanych przez Referat, wraz  ze sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu.

17. Udział w posiedzeniach Rad Technicznych.

18. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.