artykuł nr 1

Referat Gospodarki Nieruchomościami


Referat Gospodarki Nieruchomościami – kierownik Agnieszka Kosela,

Ul. Szkolna 28, p. 2
Tel. 44/732 18 02


 

 

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w tym:

 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie,
 • dokonywanie zamian i darowizn nieruchomości,
 • naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarząd,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • naliczanie opłat z tytułu udostępnienia bądź bezumownego korzystania
  z nieruchomości,
 • sporządzanie planu wykorzystania zasobu.

2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, w tym:

 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie,
 • dokonywanie zamian i darowizn nieruchomości,
 • naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 • naliczanie opłat adiacenckich z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz
  z tytułu podziału nieruchomości,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • naliczanie opłat z tytułu udostępnienia bądź bezumownego korzystania
  z nieruchomości,
 • sporządzanie planu wykorzystania zasobu,
 • wykonywanie prawa pierwokupu w oparciu o art. 109 ustawy z dnia 21.08.1997r.
  o gospodarce nieruchomościami,

3. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, w tym:

 • sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, dzierżawę, najem, użyczenie, użytkowanie,
 • dokonywanie zamian i darowizn nieruchomości,
 • naliczanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarząd,
 • regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • naliczanie opłat z tytułu udostępnienia bądź bezumownego korzystania
  z nieruchomości,
 • sporządzanie planu wykorzystania zasobu.

4. Tworzenie gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości:

 • pozyskiwanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze m.in., umowy kupna – sprzedaży, zamiany nieruchomości,
 • nabywanie przez gminę i powiat mienia Skarbu Państwa.

5. Realizacja spraw z zakresu roszczeń majątkowych, w tym:

 • zwroty wywłaszczonych nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • przekształcenie użytkowania wieczystego na własność w trybie przepisów ustawy
  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
 • zwrot działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych w oparciu o ustawę
  o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • realizacja roszczeń odszkodowawczych wynikających z ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym.

6. Prowadzenie spraw ustalania i wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne.

7. Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości pod cele publiczne oraz ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń
w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

8. Reprezentowanie Skarbu Państwa, Gminy oraz Powiatu jako strony postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.

9. Ustanawianie w umowach sprzedaży nieruchomości stanowiących własność odpowiednio: Skarbu Państwa, gminy, Piotrkowa Trybunalskiego – Miasta na prawach powiatu, w trybie art. 305¹ Kodeksu cywilnego, służebności przesyłu urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz właściciela tych mediów, tj. Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

10. Przekazywanie gruntów pod ogrody działkowe w trybie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

11. Wnioskowanie o obciążanie nieruchomości w zakresie prowadzonych spraw.

12. Protokolarne przejmowanie i przekazywanie nieruchomości Miasta (gminy, powiatu)
i Skarbu Państwa we współpracy z Referatem Administracji i Majątku.

13. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj.: przekazywanie do komórki koordynującej danych statystycznych do sprawozdań: SG-01 „Statystyka gminy: samorząd / transport” oraz SG-01 „Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna”.

14. Przygotowywanie opisów przedmiotów zamówień o wszczęcie postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego w zakresie sporządzania operatów szacunkowych oraz prac geodezyjnych dla potrzeb prowadzonych przez Referat spraw.

15. Planowanie dochodów i wydatków budżetowych w zakresie spraw realizowanych przez Referat, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz ze sporządzaniem sprawozdań z wykonania budżetu, w tym do Wojewody Łódzkiego.

16. Udział w posiedzeniach Rad Technicznych.

17. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.