artykuł nr 1

Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji

Dyrektor - Katarzyna Szokalska
e-mail: k.szokalska@piotrkow.pl
ul. Szkolna 28
tel. 44/732 18 41


Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji (IRM):


1. Do zadań Biura w szczególności należy:

1. Opracowywanie dokumentów i analiz strategicznych dla rozwoju Miasta.

2. Koordynowanie realizacji założeń Strategii rozwoju Miasta oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

3. Koordynacja spraw dotyczących funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

4. Opracowywanie Raportu o stanie miasta.

5. Obsługa merytoryczna inwestorów.

6. Opracowywanie materiałów z zakresu promocji terenów inwestycyjnych Miasta i informacji gospodarczej.

7. Opracowywanie i aktualizacja bazy nieruchomości - „Oferta Inwestycyjna Miasta”.

8. Współpraca z piotrkowskimi przedsiębiorcami oraz z instytucjami gospodarczymi z miasta i kraju, w zakresie spraw dot. terenów inwestycyjnych.

9. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

10. Wykonywanie czynności w ramach obowiązującego prawa wynikających z nadzoru nad  Pracownią Planowania Przestrzennego.

11. Przygotowywanie konkursu „Nowa Elewacja”.

12. Zbieranie danych oraz opracowywanie kompleksowych informacji do ankiet i do wniosków konkursowych, w ramach zadań realizowanych przez Biuro.

13. Szacowanie wartości zadania w przypadku braku: kosztorysów inwestorskich, szacunku kosztów, audytów energetycznych, opracowań koncepcyjnych.

14. Udzielanie opinii dot. nieruchomości w mieście.

15. Obsługa posiedzeń Rady Technicznej.

16. Weryfikacja i opiniowanie powiązania zadań, podzadań lub działań realizowanych przez komórki i jednostki organizacyjne Miasta z celami Strategii Rozwoju Miasta, w ramach kontroli zarządczej.

17. Obsługa organizacyjna przy realizacji projektu „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”.

18. Nadzorowanie działalności stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego (z wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej) w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

19. Przygotowywanie dla potrzeb Krajowego Rejestru Sądowego opinii w sprawie rejestracji stowarzyszenia.

20. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

21. Rejestracja stowarzyszeń zwykłych – prowadzenie rejestru.

22. Sprawowanie w imieniu Prezydenta sprawującego funkcję Starosty nadzoru nad fundacjami, o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.

23. Sporządzanie Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdań z ich realizacji.

24. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

25. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

26. Przygotowanie materiałów i uzyskanie niezbędnych decyzji do projektowania i realizacji inwestycji.

27. Przygotowanie umów na usługi i roboty budowlane oraz egzekwowanie zobowiązań z nich wynikających.

28. Weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności, spójności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami.

29. Przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia oraz wniosków o wszczęcie postępowania na usługi i roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z procedurami obowiązującymi w Urzędzie.

30. Współudział w sporządzaniu wniosków o środki zewnętrzne na realizację inwestycji objętych  planem inwestycyjnym.

31. Rozliczanie wniosków o dotację i pożyczkę dla zadań proekologicznych, realizowanych przez Biuro przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

32. Prowadzenie bezpośredniego i pośredniego nadzoru na przebiegiem procesu inwestycyjnego, łącznie z okresem gwarancyjnym.

33. Przygotowanie materiałów do uzyskania pozwoleń na użytkowanie zrealizowanych obiektów lub zgłoszeń wykonania robót.

34. Bieżąca kontrola wydatkowania środków oraz prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych zrealizowanych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w Urzędzie.

35. Prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu oraz wykonywanie ankiet trwałości projektów w zakresie zadań dofinansowanych z UE i środków budżetu państwa.

36. Przygotowywanie harmonogramów finansowych w celu zapewnienia płynności finansowej dla prowadzonych zadań.

37. Sporządzanie cząstkowych sprawozdań i raportów z realizacji Krajowego Programu Odbioru Ścieków Komunalnych oraz Wojewódzkich Programów Ochrony Powietrza.

38. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów remontów dróg i ulic.

39. Dla decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej wydawanych na Miasto Piotrków Trybunalski, reprezentowanie Prezydenta w sprawach dotyczących ustalania odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne.

40. Udział w wyznaczaniu i protokolarnym przejmowaniu nieruchomości Miasta (gminy, powiatu) i Skarbu Państwa przejętych w trybie Specustawy drogowej wydanych dla Miasta.