artykuł nr 1

Biuro Inwestycji i Remontów

Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów – Józef Dziubecki
e-mail: j.dziubecki@piotrkow.pl
ul. Szkolna 28
tel. 44/732 18 42


Biuro Inwestycji i Remontów
Odpowiada za prawidłowe przygotowanie do realizacji inwestycji i remontów oraz sprawuje nadzór nad ich przebiegiem. Opracowuje plany potrzeb inwestycyjnych i remontowych od strony rzeczowej i finansowej. Prowadzi negocjacje i przygotowuje umowy z wykonawcami biorącymi udział w procesie inwestycyjnym i remontowym. Wykonuje rozliczenia rzeczowo – finansowe realizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych.


1. Do zadań Biura mającego status wydziału w szczególności należy:
1) przygotowanie materiałów i uzyskanie niezbędnych decyzji do projektowania i realizacji inwestycji,
2) przygotowanie umów na usługi i roboty budowlane oraz egzekwowanie zobowiązań z nich wynikających,
3) udział w posiedzeniach Rad Technicznych,
4) weryfikacja dokumentacji projektowej pod względem jej kompletności, spójności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami,
5) przygotowanie opisów przedmiotów zamówienia oraz wniosków o wszczęcie postępowania na usługi i roboty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z procedurami UM,
6) współudział w sporządzaniu wniosków o środki zewnętrzne na realizację inwestycji objętych planem inwestycyjnym,
7) przygotowywanie wniosków o dotację i pożyczkę dla zadań proekologicznych, realizowanych przy udziale finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi,
8) prowadzenie bezpośredniego i pośredniego nadzoru na przebiegiem procesu inwestycyjnego, łącznie z okresem gwarancyjnym,
9) przygotowanie materiałów do uzyskania pozwoleń na użytkowanie zrealizowanych obiektów lub zgłoszeń wykonania robót,
10) bieżąca kontrola wydatkowania środków oraz prowadzenie rozliczeń rzeczowo-finansowych zrealizowanych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami w Urzędzie,
11) prowadzenie sprawozdawczości i monitoringu oraz wykonywanie ankiet trwałości projektów w zakresie zadań dofinansowanych z UE i środków budżetu państwa,
12) przygotowywanie harmonogramów finansowych w celu zapewnienia płynności finansowej dla prowadzonych zadań,
13) sporządzanie cząstkowych sprawozdań i raportów z realizacji Krajowego Programu Odbioru Ścieków Komunalnych oraz Wojewódzkich Programów Ochrony Powietrza,
14) sporządzanie sprawozdań z realizacji planów remontów dróg i ulic,

15) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.