artykuł nr 1

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta


Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta - Kierownik Anita Wojtala-Rudnicka
Pasaż K. Rudowskiego 10, p. 311
Tel. 44/732 77 92

Referat realizuje zadania z zakresu:

1. Bezpieczeństwa imprez masowych:

 1. wydawanie zezwolenia i odmowa wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2. Prowadzenia ewidencji i rejestrów:

 1. uczniowskich klubów sportowych oraz innych niż uczniowskie kluby sportowe działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wydawanie zaświadczeń o dokonaniu zmian w ewidencjach oraz przygotowywanie decyzji dotyczących:
  - wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
  - wpisu do ewidencji klubów sportowych innych niż uczniowskie kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
  - odmowy dokonania wpisu;
 2. rejestrów instytucji kultury,
 3. ksiąg rejestrowych instytucji kultury.

3. Tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu:

 1. nadzorowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej,
 2. prowadzenie spraw związanych z wspieraniem finansowym rozwoju sportu, upowszechniania kultury fizycznej oraz nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów w tym zakresie,
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i pozbawianiem stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe,
 4. prowadzenie spraw dot. warunków i trybu przyznawania oraz wysokości nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, trenerom prowadzącym szkolenie tych zawodników oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej,
 5. wykonywanie czynności w ramach obowiązującego prawa, wynikających z nadzoru nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

4. Tworzenia, upowszechniania i prowadzenia działalności kulturalnej:

 1. współpraca ze stowarzyszeniami kultury,
 2. realizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury i sztuki oraz nadzór nad prawidłowością realizacji zawartych umów w tym zakresie,
 3. przedkładanie Prezydentowi propozycji przyznania dorocznych nagród Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za osiagnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 4. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży,
 5. osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży,
 6. podejmowanie działań w zakresie tworzenia serii wydawniczej „Biblioteka Piotrków 800”,
 7. monitorowanie działalności merytorycznej i finansowej instytucji kultury:
  - Miejskiego Ośrodka Kultury,
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Próchnika,
  - Muzeum,
  - Ośrodka Działań Artystycznych,
  - Instytutu Badań nad Parlamentaryzmem,
 8. wykonywanie innych czynności w ramach obowiązującego prawa, wynikających z zadań organizatora kultury.

5. Promowania Miasta:

 1. realizacja przedsięwzięć promujących miasto Piotrków Trybunalski,
 2. współpraca z środkami masowego przekazu,
 3. przygotowywanie i dystrybucja własnych i powierzonych materiałów promocyjnych oraz informacyjnych Miasta.

6. Inne realizowane zadania:

 1. organizowanie obchodów rocznic i świąt państwowych,
 2. realizacja Programu Współpracy Miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej,
 3. obsługa organizacyjno – techniczna komisji stypendialnych, Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu kultury i sztuki oraz upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe oraz Rady Redakcyjnej serii wydawniczej „Biblioteka Piotrków 800”,
 4. kontrolowanie w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta obowiązku prowadzenia książek obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane,
 5. realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj.: sporządzanie
  i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów, danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formach i terminach określanych w programach badań statystycznych statystyki publicznej, w tym: sporządzanie sprawozdania KFT–OB/a „Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych”,
 6. wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu,
 7. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.