artykuł nr 1

Biuro Prasowe

Kierownik Biura Prasowego - Jarosław Bąkowicz

e-mail: rzecznik@piotrkow.pl

tel. 44/732 77 18; 44/732 77 17

Pasaż K. Rudowskiego 10, p. nr 102


Obszarem działania Biura jest informowanie mieszkańców o pracach i działaniach samorządu


Do zadań Biura Prasowego w szczególności należy:

 1. Informowanie mieszkańców o pracach i działaniach samorządu.
 2. Informowanie środków masowego przekazu o działalności i wynikach pracy Urzędu oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponuje Urząd.
 3. Gromadzenie i analizowanie publikacji prasowych związanych z działalnością Urzędu oraz przedstawianie ważniejszych publikacji Prezydentowi.
 4. Prowadzenie polityki ogłoszeniowej Urzędu, poprzez zlecanie prasie urzędowych ogłoszeń.
 5. Zapewnienie udzielania odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową.
 6. Prowadzenie i koordynowanie ustalonej polityki informacyjnej w celu kreowania pozytywnego wizerunku Urzędu.
 7. Inicjowanie i organizowanie spotkań przedstawicieli Rady, Kierownictwa Urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych z dziennikarzami.
 8. Przygotowanie i opracowywanie informacji o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta, przedkładanych Radnym.
 9. Realizacja zadania w zakresie komunikacji społecznej.
 10. Prowadzenie miejskiej strony internetowej.
 11. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 12. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych