artykuł nr 1

INFORMACJA O STAWKACH DOTACJI NA 2020 ROK

INFORMACJA O STAWKACH DOTACJI NA 2020 ROK

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.910) Referat Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przekazuje informację o podstawowych kwotach dotacji ustalonych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach publicznych. I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i pozostałych kwot dotacji nastąpi w miesiącu czerwcu 2020 roku. II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci nastąpi w miesiącu październiku 2020 roku. Informacje dostępne są w formie plików pdf. W szkołach dla dzieci i młodzieży tabele zawierają informację o kwotach dotacji z uwzględnieniem uczniów uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, uczących się w oddziałach integracyjnych, objętych nauczaniem domowym, a także uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podstawowe kwoty dotacji, naliczane na podstawie subwencji oświatowej, są ustalane w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2020 rok.

artykuł nr 2

PKD i stawki dotacji dla przedszkoli niepublicznych

artykuł nr 3

Liczba uczniów w przedszkolach publicznych