artykuł nr 1

Informacja o stawkach dotacji na 2019 rok

INFORMACJA O STAWKACH DOTACJI NA 2019 ROK

  Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 ze zmianami) Referat Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przekazuje informację o podstawowych kwotach dotacji ustalonych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz statystycznej liczbie dzieci w przedszkolach publicznych.

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji i pozostałych kwot dotacji nastąpi w miesiącu kwietniu 2019 roku.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli oraz statystycznej liczby dzieci nastąpi w miesiącu październiku 2019 roku.

  Informacje dostępne są w formie plików pdf. W szkołach dla dzieci i młodzieży tabele zawierają informację o kwotach dotacji z uwzględnieniem uczniów uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, korzystających z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego, uczących się w oddziałach integracyjnych, objętych nauczaniem domowym, a także uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Podstawowe kwoty dotacji, naliczane na podstawie subwencji oświatowej, są ustalane w oparciu o dane przekazane z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2019 rok.