artykuł nr 1

LXVI Sesja z dn. 30.08.2023 r.

AUTOPOPRAWKA

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

30 sierpnia 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;

4.2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;

4.3. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

4.4. udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe w Ukrainie;

4.5. zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok;

4.6. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

4.7. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim;

 4.8. wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski udziału 43322/94990 części stanowiącego własność Skarbu Państwa w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Farnej 8;

4.9. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dmowskiego 70 i 74;

4.10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sulejowskiej i Gipsowej w Piotrkowie Trybunalskim;

5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia 23 sierpnia 2023 r.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta (-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe w Ukrainie14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe w Ukrainie14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski udziału 43322/94990 części stanowiącego własność Skarbu Państwa w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Farnej 818 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski udziału 43322/94990 części stanowiącego własność Skarbu Państwa w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Farnej 814 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dmowskiego 70 i 7433 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dmowskiego 70 i 7413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sulejowskiej i Gipsowej w Piotrkowie Trybunalskim40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sulejowskiej i Gipsowej w Piotrkowie Trybunalskim59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sulejowskiej i Gipsowej w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer