artykuł nr 1

Petycja nr 2/2017

Petycja dotycząca przyłączenia się do działań mających na celu poprawę międzynarodowej komunikacji kolejowej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 2

Petycja nr 1/2017

Petycja dotycząca przyznania prawa do ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta osobom, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i zawiązków zawodowych (w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 roku) oraz osobom pozostającym bez pracy w okresie przed dniem 4.06.1989 r. na skutek represji politycznych