artykuł nr 1

V Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 27 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

27 lutego 2019 r. (środa) o godz. 9:00

 

V Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2019 rok;
  3. 3. uchylenia uchwały ( dot. uchwały Nr IX/118/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne na rzecz ich użytkowników wieczystych);
  4. 4. zmiany Uchwały Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
   30 maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
  5. 5. rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków;
  6. 6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019.
  7. 7. wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na rok 2018 pn. ,,Bezpieczne Miasto 2018’’.
 3. Informacja o zgłoszonych żądaniach w roku 2018, w zakresie art.36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia związane z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz w zakresie art. 36 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych zmierzających do określenia należnej gminie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – tzw. ,,renta planistyczna’’.
 4. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2018 roku.
 5. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2018.
 6. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2018.
 7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły  od dnia 30 stycznia 2019 r. do dnia 26 stycznia 2019 r.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
Wynik głosowania do projekt uchwały w/s zmiany WPF181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany WPF11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rok183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s uchylenia uchwały259 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu Uchwały w/s uchylenia uchwały182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej156 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowanie do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w/s utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s rozwiązania porozumienia dot. zbiorowego odprowadzenia ścieków64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s rozwiązania porozumienia dot. zbiorowego odprowadzenia ścieków183 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta533 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu miasta181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/18 w/s udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego581 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr III/24/18 w/s udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej-"Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim394 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim185 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer