artykuł nr 1

VI Sesja Rady Miasta z dn. 27 marca 2019 r.

artykuł nr 2

V Sesja Rady Miasta z dn. 27 lutego 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr V/70/19 w/s sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr IV/49/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej ? "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim221 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/69/19 zmieniająca uchwałę Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat 216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/68/19 w/s wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego210 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/67/19 w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/66/19 w/s rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego zbiorowego odprowadzania ścieków171 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/65/19 zmieniająca Uchwałę Nr LV/696/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLIX/618/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej747 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/64/19 w/s uchylenia uchwały 136 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/63/19 w/s zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/62/19 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

IV Sesja Rady Miasta z dn. 30 stycznia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/41/19 w/s przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019-202841 MB
Uchwała Nr IV/43/19 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków396 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr IV/45/19 w/s aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego45 MB
Uchwała Nr IV/61/19 w sprawie wyboru przedstawicieli do Komisji Stypendialnej powołanej przez Prezydenta Miasta do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości262 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/60/19 w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/59/19 w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim196 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/58/19 w sprawie zamiaru zmiany adresu siedziby i ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim237 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/57/19 w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim243 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/56/19 w sprawie zamiaru zmiany siedziby, likwidacji innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Reja w Piotrkowie Trybunalskim245 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/55/19 w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Emilii Plater w Piotrkowie Trybunalskim179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/54/19 w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim197 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/53/19 w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim228 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/52/19 w sprawie zamiaru zmiany ulic w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim195 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/51/19 w sprawie zamiaru likwidacji liceów profilowanych, techników uzupełniających, policealnych szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski821 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/50/19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego400 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik - MapaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/49/19 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej - "Strzelnica" w Piotrkowie Trybunalskim15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/48/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim453 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/47/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Podole i Małopolskiej w Piotrkowie Trybunalskim436 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/46/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Koralowej w Piotrkowie Trybunalskim630 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/45/19 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 MB
Uchwała Nr IV/44/19 w sprawie powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego429 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/42/19 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim458 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/40/19 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/39/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer