artykuł nr 1

III Sesja Rady Miasta z dn. 19 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/38/18 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/37/18 w/s upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego318 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/36/18 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Johnowi Raymondowi Benettowi273 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/35/18 w/s wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych358 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/34/18 w/s wystąpienia Piotrkowa Trybunalskiego ze Związku Powiatów Polskich294 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/33/18 w/s zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej340 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/32/18 w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta.283 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/31/18 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim 773 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/30/18 w/s stwierdzenia, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/29/18 w/s zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody325 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/28/18 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/27/18 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2019 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/26/18 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. "Bezpieczne Miasto 2019"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/25/18 w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 800-lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 182 a stanowiącą własność osób fizycznych305 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/24/18 w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat739 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/23/18 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby357 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/22/18 w/s szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia377 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/21/18 w/s podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023415 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/20/18 w/s zmiany Uchwały Nr LIII/657/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok851 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/19/18 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok47 MB
Uchwała Nr III/18/18 w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2019-2036) 16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/17/18 w/s zmiany budżetu miasta na 2018 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/16/18 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

II Sesja Rady Miasta z dn. 28 listopada 2018 r.

artykuł nr 3

I Sesja Rady Miasta z dn. 21 listopada 2018 r. (I część) / 23 listopada 2018 r. (II część)

artykuł nr 4

LXIII Sesja Rady Miasta z dn. 14 listopada 2018 r.

artykuł nr 5

LXII Sesja Rady Miasta z dn.