artykuł nr 1

XXX Sesja Rady Miasta z 21 grudnia 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/412/16 w/s zmiany Uchwały Nr X/131/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania, zmienionej uchwałą Nr XV/202/15 z dnia 29 października 2015 roku i uchwałą Nr XXIII/327/16 z dnia 3 czerwca 2016 roku.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/411/16 w/s zmiany uchwały XII/139/15 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnychMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/410/16 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Panu Stanisławowi Marcinowi Gąsiorowi.1,020 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/409/16 w/s zatwierdzenia planów komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/408/16 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/407/16 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2017 rok.15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/406/16 w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/405/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego im. Jana Pawła II w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/404/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/403/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Całej, Turystycznej i Drogi Krajowej Nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/402/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 18-go Stycznia w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXX/401/16MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/401/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/400/16 w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/399/16 w/s zmiany uchwały zmieniającej nazwę jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz nadającej statut Zarządowi Dróg i Utrzymania MiastaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/398/16 w/s zmiany uchwały XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych zmienionej uchwałą nr XIX/275/16 z dnia 2 marca 2016 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/397/16 w/s zmiany uchwały Nr XVII/241/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/396/16 w/s zmiany uchwały Nr XVII/242/l 5 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/395/16 w/s zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/394/16 w/s zmiany Uchwały Nr XX/279/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/393/16 w/sprzekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby, oraz nagrody za osiągnięcia w służbieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/392/16 w/s zamiany niezabudowanych działek położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Cedrowej, stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na niezabudowane działki położone w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lipowej i ul. Polnej stanowiące własność osoby fizycznejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXX/391/16 w/s ustalenia wydatków nie wygasających w roku budżetowym 2016MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/390/16 w/s uchwalenie budżetu Miasta na 2017 rok.44 MB
Uchwala Nr XXX/389/16 w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2017-2036)16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/388/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/387/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXIX Sesja Rady Miasta z 5 grudnia 2016 r.

Podczas XXIX Sesji Rady Miasta nie zostały podjęte żadne uchwały, ponieważ była to Sesja Nadzwyczajna zwołana na wniosek 6 radnych Rady Miasta w sprawie: planów dotyczących systemowego rozwiązania problemu ciepłownictwa oraz rozwoju Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. 

artykuł nr 3

XXVIII Sesja Rady Miasta z 30 listopada 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/386/16 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/385/16 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Ojcu Ambrożemu, Mieczysławowi Piotrowi Wójcikowi.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/384/16 w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 201712 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/383/16 w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2017 pn. "Bezpieczne Miasto 2017"21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/382/16 zmieniająca uchwałę w/s przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunamiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/381/16 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/380/16 w/s uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/379/16 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/378/16 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportoweMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/377/16 w/s zmiany Uchwały Nr XX/279/16 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2016 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/376/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Energetyków, Malinowej, Świerkowej i cieku wodnego Strawka w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/375/16 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady Al, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/374/16 w/s nabycia do zasobu gminnego udziału w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Szerokiej 5 - 1-go Maja 8 (obręb 14) oznaczonej nr działki 549 o powierzchni 0,0769 ha891 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/373/16 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości zabudowane, położone w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/372/16 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 37 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 35A łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/371/16 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. PrusaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/370/16 w/s wyrażenia zgody na przyznanie należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do udziału 140/144 części w działkach oznaczonych numerami 131/5 (obręb 17), 219/2, 219/3,219/4 i 219/6 (obręb 20)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/369/16 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/368/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok11 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/367/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XXVII Sesja Rady Miasta z 26 października 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVII/366/16 zmieniająca uchwałę w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/365/16 w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka- Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla StarówkaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/364/16 w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/363/16 zmieniająca uchwałę w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/362/16 zmieniająca uchwałę w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/361/16 w/s przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 rokuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/360/16 w/s przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Orlej 11- Ciepłownia C-l, ul. Rolnicza 75 - Ciepłownia C-2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/359/16 w/s "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"30 MB
Uchwała Nr XXVII/358/16 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale Nr VIII/110/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego planu ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.7.03.R, 11.8.01.R, 11.14.01.R, 11.15.E3.R, 11.16.01.R.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/357/16 w/s zmiany budżetu miasta na 2016 rok18 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVII/356/16 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer