artykuł nr 1

Wykaz projektów uchwał skierowanych pod obrady XII sesji Rady Miasta

Załączniki:
Projekt Uchwały w/s uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych89 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany uchwały Nr XXVIII/257/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 18 września 1996 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Gminy Piotrków Trybunalski pod firmą Komunikacja Miejska Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zmienionej uchwałą Nr XXIX/285/96 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 października 1996 r.78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXVI/617/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie utworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącej usługi z zakresu gospodarki komunalnej, tj.: zaopatrzenia w wodę oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, a Gminą Żagubica w Republice Serbii104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach na ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 176A, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 69 o powierzchni 0,4067 ha w obrębie 42.71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 292 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik nr 147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany WPF na lata 2011-202925 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik graficzny do projektu uchwały1,010 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wierzejskiej-Strzelnica w Piotrkowie Trybunalskim30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załącznik graficzny do projektu uchwały781 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej-Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* załączniki do projektu uchwały551 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zmiany budżetu miasta na rok 201134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne kategorie:
III kwartał
IV kwartał