artykuł nr 1

LIV Sesja Rady Miasta - 25 sierpnia 2010 r.

Załączniki:
Uchwała nr LIV/900/10 w/s rozpatrzenia skargi Pani Barbary Pisialskiej na działanie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/899/10 w/s zmieniająca uchwałę Nr XLVII/782/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok zmienioną uchwałami: Nr XLIX/809/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 marca 2010 roku i Nr LI/832/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2010 roku104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/898/10 w/s zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/897/10 w/s nadania statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/896/10 w/s rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/895/10 w/s zmiany Uchwały nr XXXVII/652/09 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2009 r. w/s zmiany Uchwały nr XXIV/427/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej uchwałę w/s utworzenia jednostki budzetowej p.n. "Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji"70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/894/10 w/s nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pani Elżbiecie Drexler-Wierzbowskiej94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/893/10 - granica zmiany planu14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/893/10 - granica zmiany planuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/893/10 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: ulicą Świerczowską od nr 1 do nr 63, ulicą Zalesicką od nr 2 do nr 66, ulicą Przedborską ? nieruchomości o nr 27, 34 i 36, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/770/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 grudnia 2005 roku102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/892/10 - granica zmiany planuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/892/10 - granica zmiany planuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/892/10 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r.102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/891/10 - granica zmiany planu16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/891/10 - granica zmiany planuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/891/10 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonego Uchwałą Nr XII/197/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 sierpnia 2007 r.102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/890/10 - granica zmiany planu13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/890/10 - granica zmiany planuMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/890/10 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/736/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 listopada 2005 roku103 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały nr LIV/889/10 - Rozstrzygnięcie dotyczące spodobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/889/10 w/s uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/888/10 w/s stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego", które zostało przyjęte Uchwałą Nr XLIX/837/06 z dnia 29 marca 2006 r.127 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/887/10 w/s ogłoszenia tekstu jednolitego statutu MIejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim72 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/886/10 w/s wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na 21 drzewach gat. wiąz szypułkowy wpisanych do rejestru pomników przyrody, rosnących na terenie nieruchomości w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sulejowska 12671 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Program Ochrony ŚrodowiskaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan Gospodarki OdpadamiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/885/10 o zmianie Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr LI/829/10 z dnia 26 maja 2010 r. w/s przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016", którego integralną częścią jest "Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2010-2013 z perspektywą do roku 201786 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/884/10 w/s wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na ustanowienie hipotek na nieruchomościach będących własnością Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi114 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/883/10 zmieniająca Uchwałę nr LII/844/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom podległym65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/882/10 - Plan finansowy na lata 2010 - 201547 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/882/10 - Plan Rozwoju Lokalnego MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/882/10 w/s przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2008-201520 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/881/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Tuwima 8 bl. 10 m. 591 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/880/10 w/s wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Stronczyńskiego 1 oraz wyrażenia zgody na przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/879/10 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 254/8 o pow. 117 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Targowej96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/878/10 w/s nabycia na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu prawa własności nieruchomości położonej w obrębie 35, oznaczonej numerem działki 10/2 pod budowę odcinka rurociągu podziemnego kd 800 oraz rowu odprowadzającego wody opadowe96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/877/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Toruńskiej 597 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/876/10 w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 21 przy Placu Zamkowym 3 i ul. Jerozolimskiej 24, oznaczonej numerami działek: 97/1 o pow. 378 m2, 101/1 o pow. 243 m2 i 101/2 o pow. 294 m2, na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach Powiatu102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/875/10 w/s przyjęcia od Gminy Piotrków Trybunalski na rzecz Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach Powiatu darowizny nieruchomości tj. własności działek nr: 97/1 o pow. 378 m2, 101/1 o pow. 243 m2 i 101/2 o pow. 294 m2 położonych w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 21 przy Placu Zamkowym 3 oraz przy ul. Jerozolimskiej 24.98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/874/10 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7 A, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/873/10 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Łódzkiej 35 A, stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski łącznie z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu101 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/872/10 w/s sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 numerem 60/9 o powierzchni 0,0011 ha95 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/871/10 w/s udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Belzackiej 108, dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/870/10 w/s zamiany nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego miasta na prawach powiatu, na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/869/10 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 29 a96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/868/10 w/s przyznania w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 178/2 o powierzchni 58 m2, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z przeznaczeniem pod rozbudowę ulicy Słowackiego, prawa własności do nieruchomości zamiennej położonej przy ul. Słowackiego w obr. 22, oznaczonej numerem działki 133/2 o powierzchni 20 m2100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/867/10 w/s zmiany uchwały nr LII/840/10 z dnia 23.06.2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/866/10 w/s trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14B do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14A do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie wydatków związanych z ochroną środowiska43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13A do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie dochodów związanych z ochroną środowiska40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 do Uchwały nr LIV/865/10 - Plan wydatków jednostek pomocniczych 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11B do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 46 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10A do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 do Uchwały nr LIV/865/10 - Prognoza spłaty długów w latach 2011-202921 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do Uchwały nr LIV/865/10 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 do Uchwały nr LIV/865/10 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-201242 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3A do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2B do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie wydatków52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2A do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie wydatków73 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1B do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie dochodów41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1A do Uchwały nr LIV/865/10 - Zmiany w planie dochodów53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr LIV/865/10 w/s zmiany budżetu miasta na 2010 rok36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LIII Sesja Rady Miasta - 9 lipca 2010 r.