artykuł nr 61

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy linii energetycznej NN kablowo-napowietrznej z ustawieniem słupów oświetleniowych

artykuł nr 62

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy linii energetycznej NN kablowo-napowietrznej z ustawieniem słupów oświetleniowych

artykuł nr 63

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM Nr BT – 30959 Piotrków – Wolborska

artykuł nr 64

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Obwieszzcenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim dot. przebudowy i rozbudowy ulicy Niskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 65

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu...

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami Słowackiego, Kostromską, Belzacką, E. Plater oraz działką nr ewid. 2/50 obr. 28 stanowiącą uliczkę