artykuł nr 41

dot. nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 20

Piotrków Trybunalski, 31 lipca 2003 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e,że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz:dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 31.12.2004 r. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb. położonej przy:
  • ul. Kwiatowej nr 20
Stosownie do art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w dalszej dzierżawie danej nieruchomości.Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb.. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60 , tel.732-18-50.
artykuł nr 42

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje...

Piotrków Trybunalski, 12 sierpnia 2003 r. PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO informuje,że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy: I. Lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach:Doroszewskiego 5 m. 31Wolborskiej 4 m. 1ks. P. Ściegiennego 6a m.1Krasickiego 8 m.5Mieszka I-go 1 m. 4, 17, 20, 22, 32B.Chrobrego 1 m.14Topolowej 16/20 m.13 i 17aKrasickiego 1 m.20Krasickiego 2 m.35Lelewela 26G m.1.Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali przysługuje najemcom zajmującym te lokale na podstawie decyzji o przydziale, a najem nawiązany został na czas nieokreślony. Szczegółowe informacje dot. ww. wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 – Wydział Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pok. 62, tel. 732-18-53.II. Nieruchomości niezabudowanych położonych w Piotrkowie Tryb. przy: ul. Leśnejul. Urwistejprzeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, jako grunt przyległy do już posiadanych nieruchomości w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.Szczegółowe informacje dot. ww. wykazów nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 – Wydziale Infrastruktury Miasta - Referacie Gospodarki Nieruchomościami ( III piętro, pokój 62 ) lub pod nr tel. (044) 732-18-52.
artykuł nr 43

Obwieszczenie - dot. nieruchomości przy zbiegu ul. Gen. Sikorskiego i trasy A1

Piotrków Tryb, 18 sierpnia 2003OBWIESZCZENIE,Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości, że wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę:hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym, budynku portierni, zbiornika wody p.poż. wraz z przepompownią, trzy zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe, układu komunikacyjnego wraz z wjazdami, infrastruktury, zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią na terenie nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb u zbiegu ul.Gen. Sikorskiego i trasy A1 oraz raport oddziaływania w/w inwestycji na środowisko zostały zamieszczone w publicznym dostępnym wykazie. Wykaz ten jest udostępniony w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. przy ul. Szkolnej 28 (III piętro) w godzinach 8-15 (w dni robocze).Zgodnie z art.31 Ustawy z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 r Nr 62 poz.627) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie wydania decyzji j/w. Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna Nr 28 pok.70 (III piętro) w godzinach 8-15 (w dni robocze).
artykuł nr 44

Obwieszczenie - dot. nieruchomości przy ul. Żelaznej 7a

OBWIESZCZENIE,Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb., ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości, że wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę stacji kontroli pojazdów na terenie nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Żelaznej 7a wraz z raportem oddziaływania w/w inwestycji na środowisko oraz raport oddziaływania w/w inwestycji na środowisko zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie .Wykaz ten jest udostępniony w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Piotrków Tryb. przy ul. Szkolnej 28 (III piętro) w godzinach 8-15 (w dni robocze).Zgodnie z art.31 Ustawy z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2001 r Nr 62 poz.627) każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie wydania decyzji j/w.Uwagi i wnioski mogą być składane w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Referacie Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb ul. Szkolna Nr 28 pok.70 (III piętro) w godzinach 8-15 (w dni robocze)
artykuł nr 45

wykaz nieruchomości przy ul. Dolnej 26 i ul. Murarskiej 21

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO i n f o r m u j e,

że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych przy:
  • ul. Dolnej 26 (działka nr 252/2 o pow. 93 m2)
  • ul. Murarskiej 21 (działka nr 252/1 o pow. 87 m2)
Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, jako grunt przyległy, niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomościSzczegółowe informacje dot. ww. wykazu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 – Wydziale Infrastruktury Miasta - Referacie Gospodarki Nieruchomościami ( III piętro, pokój 62 ) lub pod nr tel. (044) 732-18-52.