artykuł nr 36

Wykazy lokali mieszkalnych wywieszone do publicznej wiadomości

Piotrków Trybunalski, dn. 07-07-2003

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e,

że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach:
  • Topolowej 16/20 m. 17 i 46
  • Krasickiego 10 m. 11 i 33
  • Broniewskiego 10 m.17
  • Łódzkiej 43 m. 46 i 52
  • Ks.P. Skargi 10 m. 12
  • Ściegiennego 10 m.28
  • Energetyków 10 m.8
  • Garbarskiej 31 m.72
Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali przysługuje najemcom zajmującym te lokale na podstawie decyzji o przydziale, a najem nawiązany został na czas nieokreślony. Szczegółowych informacji dot. w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 - w Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 62 tel. 732-18-53.
artykuł nr 37

Zawiadomienie Prezydenta Miasta

Piotrków Trybunalski, 7 lipca 2003r.Z A W I A D O M I E N I E Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoStosownie do art.18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 . poz. 139: Dz. U. Nr 41 poz. 412; Dz. U. Nr 111 poz. 1279, zm. z 2000 r. : Dz. U. Nr 12 poz. 136; Dz. U. Nr 109 poz. 1157, Dz. U. Nr 120 poz. 1268, zm. z 2001 r. : Dz. U. Nr 5 poz. 42, Dz. U. Nr 14 poz. 124, Dz. U. Nr 100 poz. 1085, Dz. U. Nr 115 poz. 1229, Dz. U. Nr 154 poz. 1804, zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 113 poz. 984; Dz. U. Nr 130 poz. 1112) zawiadamia się, że projekt zmian fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dotyczących jednostek urbanistycznych: 11.18.O3.R – w rejonie ulic Słowackiego, Projektowanej 2, Folwarcznej, Sikorskiego i Zawodzie,18.18.O1.R – w rejonie ulicy Świerczowskiej, Świerczów, Zalesickiej i Annyoraz prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach:

od 18 sierpnia do 9 września 2003 r.

w siedzibie Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 w Biurze Planowania Rozwoju Miasta, pok. 64b (tel. 732-18-62), w godz. 13.00- 15.00.Zgodnie z art.23 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść protest.Zgodnie z art. 24 ustawy, każdy którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Prezydenta Miasta z podaniem oznaczenia nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
artykuł nr 38

dot. wykazu nieruchomości przy ul. Studziennej 8

Piotrków Trybunalski, 15 lipca 2003 r.PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO i n f o r m u j e, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Studziennej 8, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonegoSzczegółowe informacje dot. ww. wykazu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 – Wydziale Infrastruktury Miasta - Referacie Gospodarki Nieruchomościami (III piętro, pokój 62) lub pod nr tel. (044) 732-18-52.
artykuł nr 39

dot. wykazu nieruchomości przy ulicach: Lelewla 26, Zamkowej 7/9 i Zamkowej 11

Piotrków Trybunalski, 21 lipca 2003 r.Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e,że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy:
  • Lelewela 26 (obręb 15) ozn. nr dz. 251/1, o pow. 0,0020 ha, 251/4 o pow. 0,0019 ha, 251/5 o pow. 0,0020 ha,
  • Zamkowej 7/9 i Zamkowej 11 (obręb 21) ozn. nr dz. 129/2 o pow. 0,0018 ha, 129/3 o pow. 0,0017 ha, 129/4 o pow. 0,0018 ha, 129/6 o pow. 0,0018 ha, 129/9 o pow. 0,0017 ha, 132/2 i 132/3 o łącznej pow. 0,0020ha
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności budynków znajdujących się na tych działkach. Szczegółowe informacje dot. w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul Szkolna 28 Wydział Infrastruktury Miasta Referat Gospodarki Nieruchomościami (pokój 63 tel. 732-18-56).
artykuł nr 40

dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości przy ul. Słowackiego 25

Piotrków Trybunalski, 25 lipca 2003 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e, że został wywieszony do publicznej wiadomości następujący wykaz:- dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Tryb, położonej przy: ul. Słowackiego 25 (wieża ciśnień)Stosownie do art.37 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje pierwszeństwo w dalszej dzierżawie danej nieruchomości.Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60 , tel.732-18-50.