artykuł nr 31

przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych - 26.09.2003

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO informuje,iż w dniu 26 września 2003 r. odbędą się ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Przemysłowej 4 o pow. 1113 m2, KW Nr 69 304, cena wywoławcza 120.000,00 złPrzedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem parterowym, wolnostojącym, konstrukcji murowanej. Na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego omawiana nieruchomość może być wykorzystana na cele związane z przetwórstwem, magazynowaniem, składowaniem oraz obsługą tej działalności. Plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia również realizację obiektów obsługi technicznej miasta, zaplecza transportu, obsługi terenów mieszkaniowych, bazy zieleni. Funkcja mieszkaniowa dopuszczona jest jako adaptowana i jako towarzysząca obiektom produkcyjno - gospodarczym. Obiekty zlokalizowane na nieruchomości mogą ulec dopełnieniu i przebudowie. ul. Świtezianki 1 o pow. 1121 m2, KW Nr 68 786, cena wywoławcza: 56.050,00 zł ul. Świtezianki 3 o pow. 1066 m2 ,KW Nr 68 786, cena wywoławcza: 53.300,00 zł ul. Świtezianki 7 o pow. 1072 m2, KW Nr 68 786, cena wywoławcza: 53.600,00 zł ul. Świtezianki 9 o pow. 1039 m2 ,KW Nr 68 786, cena wywoławcza: 51.950,00 zł ul. Bednarskiej 13 o pow. 948 m2 , KW Nr 72 527, cena wywoławcza: 52.150,00 zł ul. Bednarskiej 14 o pow. 909 m2 KW Nr 21 395, cena wywoławcza: 45.450,00 zł ul. Studziennej 10 o pow. 1305 m2 KW Nr 59 704, cena wywoławcza: 88.700,00 złWw. działki budowlane przeznaczone są pod mieszkaniową zabudowę wolnostojącą.ul. Studziennej 8 o pow. 1291 m2 KW Nr 59 704, cena wywoławcza: 130.520,00 złPrzedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi.ul. Orlej 7 m o pow. 21 m2, KW Nr 48 759, cena wywoławcza: 1.680,00 złul. Orlej 9 a o pow. 22 m2, KW Nr 48 759, cena wywoławcza: 1.760,00 zł Ww. nieruchomości przeznaczone są pod budowę garaży.Wadium za powyższe nieruchomości płatne jest do dnia 22 września 2003 r.Przetargi odbędą się w w/w terminie o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 w sali nr 57.Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłata wadium w wysokości:10% ceny wywoławczej nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej 4, ul. Studziennej 8, ul. Studziennej 10, Bednarskiej 13, ul. Bednarskiej 14, ul. Świtezianki 1, ul. Świtezianki 3, ul. Świtezianki 7 i ul. Świtezianki 9;200,00 zł za działki położone przy ul. Orlejw kasach Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. w BGŻ O/Piotrków Tryb. Nr 39 2030 0045 1110 0000 0026 1430 najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym dniem przetargu, tj. do dnia 22 września 2003 r.Wpłacone wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy cywilnoprawnej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć na przetarg z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium, natomiast osoba prawna z aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną zobowiązana jest przedłożyć pełnomocnictwo wystawione przez organ zarządzający tej jednostki oraz dowód wpłaty wadium. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargów, o których informuje Wydział Infrastruktury Miasta - Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28, pokój 62, tel. ( 044 ) 732-18-52 lub http://www.um.piotrkow.pl.Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargów o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.
artykuł nr 32

Wykazy lokali mieszkalnych wywieszone do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e,

że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach:
 • Topolowej 16/20 m. 27 i 34,
 • Łódzkiej 41 m. 50 i 62,
 • Wysokiej 40/42 m. 5 i 6,
 • Wysokiej 44/46 m. 6 i 100,
 • Krasickiego 10 m. 49,
 • Mieszka I-go 8 m. 23,
 • Pawlikowskiego 2 m. 4, 25 i 26,
 • Łódzkiej 35 m. 1,
 • Belzackiej 100 m. 19,
 • B. Prusa 2 m. 14,
 • Wroniej 43 m. 7 i 31,
 • Rysiej 3 m. 1, 9 i 11,
 • Garbarskiej 31 m. 80.
Pierwszeństwo w nabyciu w/w lokali przysługuje najemcom zajmującym te lokale na podstawie decyzji o przydziale, a najem nawiązany został na czas nieokreślony. Szczegółowych informacji dot. w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 - w Wydziale Infrastruktury Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami pok. 62 tel. 732-18-53.
artykuł nr 33

Wykazy nieruchomości przy ul. B. Prusja, Krakowskie Przedmieście, Geodezyjne

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e,

że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicach:
 • B. Prusa ozn. nr dz. 2/238 ( obręb 28 ) o pow. 0,0095 ha
 • Krakowskie Przedmieście ozn. nr dz. 357/2 ( obręb 32 ) o pow. 0,0531 ha
 • Geodezyjnej ozn. nr dz. 395/3 ( obręb 16 ) o pow. 0,0032 ha
przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste wraz ze zbyciem budynków stacji transformatorowych, w drodze przetargu ograniczonego. Szczegółowych informacji dot. w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul Szkolna 28 Wydział Infrastruktury Miasta Referat Gospodarki Nieruchomościami (pokój 63 tel. 0-44 732-18-56).
artykuł nr 34

Wykazy nieruchomośi wywieszone do publicznej wiadomości przy ul. Sulejowskiej 130, Przemysłowej 4

PREZYDENT MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO i n f o r m u j e,

że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych przy:
 • ul. Sulejowskiej 130
 • ul. Przemysłowej 4
Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży, w drodze przetargu nieograniczonego,
 • ul. Kotarbińskiego,
 • ul. Zawilców 5
Ww. nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, jako grunt przyległy, niezbędny do poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości. Szczegółowe informacje dot. ww. wykazu nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. ul. Szkolna 28 – Wydziale Infrastruktury Miasta - Referacie Gospodarki Nieruchomościami (III piętro, pokój 62) lub pod nr tel. (044) 732-18-52.
artykuł nr 35

dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położonych przy:ul. Wroniej 176/178, Kleszcz-Sulejowska, Wyzwolenia 30

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i n f o r m u j e,

że zostały wywieszone do publicznej wiadomości następujące wykazy:- dot. przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb, położonych przy:
 • ul. Wroniej 176/178
 • ul. Kleszcz - Sulejowska
 • ul. Wyzwolenia 30
Szczegółowych informacji dot. w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miasta Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28. Wydział Infrastruktury Miasta – Referat Gospodarki Nieruchomościami pokój 60 tel.732-18-50.