artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na...

Na wniosek inwestora wydana została decyzja Prezydenta Miasta pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 239/2022 z dnia 28.11.2022 r. znak IMA.6740.204.2022 o pozwoleniu na budowę obejmująca: budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą...
artykuł nr 3

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 118, polegającej na demontażu anteny radiolinii.

artykuł nr 4

Informacja o zmianie danych w zgłoszeniu instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wolborskiej 55

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na...

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28 podaje do publicznej wiadomości